داشبورد مدیریتی برای هشدار بحرانها به مدیران

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر اقتصاد ضمن اعام افزایش تابآوری اقتصاد کشور طی سالهای 93 و49، از ماموریت ستاد اقتصاد مقاومتی برای ایجاد داشبورد مدیریتی شاخص اقتصاد مقاومتی خبر داد.

طیبنیا در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به احصای بیش از 100 ش//اخص فرعی برای مش//خص کردن وضعیت تابآوری اقتصاد گفت: از مجموع این عوامل یک شاخص کلی برای اقتصاد مقاومتی طراحی شده که بر اساس آن عملکرد اقتصاد در طی سالهای 84 تا 94 محاسبه شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، نتایج حاصل از شاخص اقتصاد مقاومتی میزان تاب آوری اقتصاد در سالهای مختلف را نشان میدهد و بر این اساس مشخص میشود اقتصاد طی کدام سالها توانسته در مقابل شوکهای داخلی و بیرونی عملکرد مناسبی داشته باشد.

وی ادامه داد: خوشحالم که این نکته را اعام کنم طی سالهای 93 و 94 ضریب تابآوری اقتصاد ایران افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.