دستورالعمل تکنرخی شدن ارز آماده ابالغ

Jahan e-Sanat - - News -

ریی//س کل بان//ک مرکزی از آمادگ//ی ب//رای اب//اغ دس//تورالعملهای مرب//وط به تکنرخی ش//دن ارز خبر داد و گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال 96 عملیاتی شود.

ولیاهلل سیف افزود: تکنرخی ش//دن ارز کاری اس//ت ک//ه به سادگی میتواند عملیاتی شود و هماکنون نیز دستورالعملهای آن آماده اباغ است.

رییسکلبانکمرکزیاضافهکرد:یکیازپیشنیازهایایناقدام،ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بین المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب الزم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، این کار و سیاست اباغ و عملیاتی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.