افتتاح 8 طرح صنعتی و ایجاد 481 شغل

Jahan e-Sanat - - News -

با اس//تفاده از 44 میلیون یورو تس//هیات ارزی و 12 میلیارد تومان تسهیات ریالی بانک صنعت و معدن هشت طرح صنعتی در استان قم به بهرهبرداری رسید و موجب ایجاد 481 شغل مستقیم شد.

به گزارش جهان صنعت به نقل از پایگاه اطاع رسانی بانک صنعت و معدن، این طرحها شامل کابل وهادی کاج، تولید هادیهای فشار قوی، متوسط و ضعیف و آلیاژی و کابل خودنگهدار، صنیع آور شیمی، تولیدکننده انواع نخ پلی اس//تر، نور روش//نا نور نوین آفاق، تولیدکننده دیودهای س//اطعکننده نور)DEL(، الیاف مصنوع//ی تندگویان لیف، تولیدکننده الیاف پلیاستر، صدرا الکترو مهبد، تولیدکننده سود سوزآور مایع، توسعه بینالمللی رادصانع هیدج، تولیدکننده مخازن سیانجی، البرزفیلم ماندگار، تولیدکننده فیلمهای چندالیه با چاپ و صنایع نساجی تاراریس آریا و تولیدکننده نخ پنبهای میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.