مهلت دوباره به قطر

تالش بینالمللی برای حل بحران عربی ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - News -

عربستان و سه كشور ديگر با ميانجيگري كويت، ضرباالجل خود به قطر را دو روز ديگر تمديد كردند. همزمان و در ارتباط با بحران قطر، وزير امور خارجه آلمان به كش//ورهاي منطقه سفر كرده است. خبرگ//زاري دولتي عربس//تان س//عودي

(SPA) بامداد ديروز خبر داد كه عربستان و سه كشور ديگر عرب، ضرباالجل خود براي پايان دادن به محاصره اقتصادي و سياسي قطر را براي دو روز ديگر تمديد كردهاند. اين تمديد با ميانجيگري شيخ صباح احمد الجابر الصباح، امير كويت به دست آمده است.

مهلت 10 روزه عربس//تان، مصر، بحرين و امارات به قطر يكش//نبه شب گذشته پايان يافت. اين چهار كش//ور در روز 5 ژوئن روابط تجاري و ديپلماتيك و نيز آمدوشد زميني و هوايي خود با قطر را قطع و با ارائه فهرستي حاوي 13 شرط اعالم كردند چنانچه دوحه اين خواستهها را عملي كند، روابط اقتصادي و ديپلماتيك با اين كش//ور را از سر خواهند گرفت. اين چهار كشور قطر را متهم ميكنند كه از گروههاي تروريستي در منطقه حمايت ميكن//د. آنها در ش//روط س//يزدهگانه خود خواس//تار پايان حمايت قط//ر از گروههايي مانند حماس و اخوانالمسلمين، قطع روابط خود با اي//ران، برچيدن پايگاه نظامي تركيه در قطر و خاتمه دادن به كار ش//بكه خبري الجزيره شدهاند.

قطر اتهام حمايت از گروههاي تروريستي را رد ميكن//د و ميگويد با گروههايي چون داعش، القاعده يا گروه حزباهلل لبنان هيچگونه رابطهاي ندارد. محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، وزير خارجه قطر شنبه گذشته درخواستهاي چهار كش//ور عربي را بهطور غيرمستقيم رد كرد. با اينح//ال وزير خارجه قطر ديروز به كويت س//فر كرد و پاسخ مكتوب شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر را در اختيار امير كويت قرار داد. با آغاز بحران قطر، امير كويت فعاليت ميانجيگرانه خود را آغاز كرده است. ايران و تركيه و بس//ياري ديگر از كش//ورها اع//الم كردهاند كه از ميانجيگري امير كويت پشتيباني ميكنند. سفروزيرامورخارجهآلمانبهمنطقه همزمان با پايان ضرباالجل چهار كشور عربي به قطر، وزير امور خارجه آلمان ديروز به منطقه سفر كرد. او پيش از آغاز سفرش گفت، چندين هفته است كشورهاي برادر و همسايه در شبهجزيره عربستان در برابر يك تنش و درگيري نگرانكننده قرار گرفتهاند.

وزير امور خارجه آلمان گفت: نگران هستيم كه اين بياعتمادي و اختالف ميان كشورهاي حوزه خليج فارس، در نهايت همه اين كشورها را تضعيف كند.

گابري//ل تصري//ح كرد كه اگ//ر چه دولت آلمان در كن//ار هيچيك از طرفهاي درگير بحران قطر نيس//ت اما اين بحران نه تنها بر منافع كشورهاي درگير، بلكه بر منافع آلمان هم تاثير ميگذارد. او اضافه كرد كه درگيري ميان كشورهاي حوزه خليج فارس به مبارزه عليه گروه »دولت اسالمي« و همچنين ثبات منطقه آسيب ميزند.

وزير امور خارجه آلمان خواستار مذاكرات جدي ميان همه طرفها براي يافتن راهحلي ب//راي اين بحران ش//د و گفت، كش//ورش از ميانجيگري امير كويت پشتيباني ميكند.

همزمان مصر اعالم كرد كه وزيران خارجه چهار كشور تحريمكننده قطر چهارشنبه هفته جاري در نشس//تي در قاهره، گامهاي بعدي خود در باره قطر را بررس//ي خواهند كرد. به گفته وزارت امور خارجه مصر، در اين نشست، پاسخ دولت قطر به شروط چهار كشور عربي بررسي خواهد شد.

گفتوگ/ويترام/پب/اس/رانقطرو عربستان

كاخ سفيد آمريكا ميگويد دونالد ترامپ ديروز با س//ران عربس//تان س//عودي، قطر و وليعهد ابوظبي گفتوگو و در مورد اختالفات جاري در بحران ناشي از قطع روابط با دوحه ابراز نگراني كرد.

بيانيهكاخسفيدهمزمانباانتشارگزارشها از تمديد مهلت تعيينشده از سوي كشورهاي عربي براي قطر، براي پاسخگويي به فهرست خواستههاي آنها منتشر شده است.

به گفته كاخ س//فيد دونالد ترامپ بر لزوم جلوگيري از تامين منابع مالي تروريسم و از ميان بردن ايدئولوژي افراطي تاكيد كرده است. رييسجمه//ور آمريكا همچنين تاكيد كرده اس//ت كه اتحاد در منطقه، براي رسيدن به اهدف تعيينشده در نشست رياض، در پيوند با شكست تروريسم و اشاعه ثبات در منطقه، ضروري اس//ت. در ادامه بيانيه آمده است از منظر ترامپ نكته برجسته در ابتكار عمل او، مقابله با تامين مالي تروريسم است.

وزير دفاع قطر: ت/اش براي كودتايي جديد

وزير دف//اع قطر اعالم كرد، همس//ايگان اين كش//ور با خنجري كه از پشت به دوحه زدهان//د در ت//الش هس//تند تا امي//ر آن را سرنگون كنند.

وزير دفاع قطر همزمان با تمديد دو روزه ضرباالجل كشورهاي همسايه به دوحه براي پاس//خ به درخواستهايشان گفت، كشورش در صورت لزوم براي دفاع از خود آماده است. العطيه در اي//ن باره گفت: اميدوارم كه ما به مرحلهاي نرس//يم كه مداخله نظامي صورت گيرد اما ما هميشه آمادهايم. ما هستيم تا از كشورمان دفاع كنيم.

وي همچنين به كشورهاي همسايه خود هشدار داد كه تاريخ ثابت كرده قطر كشوري نيست كه به آساني بتوان آن را بلعيد!

عربستان، امارات، مصر و تعداد ديگري از كشورها ضمن اعالم تحريمهاي اقتصادي و سياسي عليه قطر، درخواستهايي را مطرح كردهان//د كه عمدتا نقض تماميت ارضي اين كش//ور اس//ت. وزير دفاع قطر درباره اينكه آيا اين كشورهاي همس//ايه به دنبال تغيير رژيم در قطر هستند، عنوان كرد، اين دقيقا همان اتفاقي است كه افتاده و من از فرضياتم صحبت نميكنم.

وي ادامه داد: در س//ال 1996 تالشهاي گستردهاي براي كودتا در قطر صورت گرفت. در سال 2014 نيز اقدامات ديگري براي كودتا در كش//ور انجام ش//د و حاال در سال 2017 شاهد تالش ديگري براي كودتا هستيم.

العطي//ه در ادام//ه اي//ن مصاحبه ضمن تكذي//ب دوباره ادعاها علي//ه قطر مبني بر حمايت دوحه از گروههاي تروريس//تي به ش//ديدترين ش//كلي كه تاكنون از س//وي يك وزي//ر قطري ص//ورت گرفته، پذيرش درخواستهاي كش//ورهاي همسايه را رد كرد. وي همچنين همسايگان كشورش را به نقض كنوانسيونهاي سازمان ملل و قوانين بينالمللي در تحريم قطر متهم كرد.

ام/ارات: پاي/ان مهل/ت و آغاز فش/ار اقتصادي

وزير مش//اور امارات در امور خارجه از اين امر پرده برداشت كه با پايان يافتن مهلت داده شده توسط عربستان، امارات، بحرين و مصر به قطر براي پاسخ به خواستههايشان، چگونه با دوحه برخورد خواهد شد.

ان//ور قرق//اش اعالم كرد ك//ه مهلت داده ش//ده به قطر اگر پايان يابد و قطر پاس//خي ندهد، جنجال بزرگ//ي رخ نخواهد داد بلكه فشارهاي اقتصادي به صورت تدريجي تشديد ميشوند. ويپيشبينيكردكهاياالتمتحده و كش//ورهاي اروپايي در هر توافقي در آينده با دوحه درخصوص حمايت مالي و پناه دادن قطر به تروريستها و تحريك عليه تروريسم و ارائه حمايت سياسي به تروريستها نقش داشته باشند.

قرقاش تصريح كرد كه ناظران درخصوص اي//ن امر تحقيق خواهن//د كرد كه قطر براي جلوگي//ري از رس//يدن پوله//ا به دس//ت تروريس//تها و اتخ//اذ تدابي//ر قانوني عليه افرادي كه نامش//ان به عنوان تروريست درج شده است و در قطر زندگي ميكنند و پايان دادن به تحريكهاي الجزيره تالش ميكند يا خير.

از س//وي ديگر، اين مسوول اماراتي اظهار كرد كه به جان مككين، س//ناتور آمريكايي گفته است كه پايگاه نظامي آمريكا در قطر از بحران شكل گرفته ميان كشورهاي عربي با قطر تاثير نخواهد پذيرفت و فعاليت اين پايگاه متوقف نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.