فراخوان خشونت عليه رسانهها؟

جنجال توئيت دونالد ترامپ عليه ؛CNN

Jahan e-Sanat - - News - چالش

ترامپ باز هم توئيت كرد. اينبار در ويديويي دستكاريشده خبرنگار CNN را كتك ميزند. رس//انهها شوكهاند و آن را تهديد خبرنگاران و رس//انهها به خشونت فيزيكي ميدانند. مشاور او ميگويد، پيام ويديو را اشتباه تفسير نكنيد.

يك كليپ ويديويي 28 ثانيهاي پس//ت ش//ده در توئيتر؛ ويديويي كوتاه با پيام و پيامدي به اعتقاد بسياري، خطرناك. اين ويديو را دونالد ترامپ در حساب كاربري خود در توئيتر منتش//ر كرده است. او يكشنبه گذش//ته ويديويي را توئيت كرد كه به برگزاري يك مس//ابقه كشتيكج در سال 2007 برميگردد. آن زمان دونالد ترامپ به مردي كه نزديك تشك ايستاده، حمله ميكند و او را به باد كتك ميگيرد؛ البته وانمود ميكند. اكنون همين ويديو دستكاري شده؛ سر مضروب با لوگوي CNN پوشيده شده است، گويي كه ترامپ سيانان را زير مشت و لگد گرفته است.

انتشار نسخه دستكاري شده اين ويديو توسط ترامپ جدال ميان رييسجمهور آمريكا و رسانهها را تشديد و وارد مرحله جديدي كرده است. كم نيستند شبكهها و رسانههايي كه از توئيت و پيام تهديدكننده دونالد ترامپ شوكه شدهاند. پيام ويديو براي بروس براون، رييس هيات مديره كميته گزارشگران آزادي مطبوعات روشن است: تهديد خبرنگاران به خشونت فيزيكي؛ تهديدي كه به اعتقاد او در شأن سمتي كه ترامپ داراست، نيست.

ش//بكه سيانان روزي را كه در آن رييسجمهور آمريكا خش//ونت عليه گزارش//گران را تبليغ ميكند، روز غمگيني ميداند. رييسجمهوري كه با توصيف سيانان، به جاي پاسخ دادن به پرسشهاي دشوار سياسي داخلي و خارجي رفتاري كودكانه از او سر ميزند. نمايندگان كنگره آمريكا و پيشاپيش همه نمايندگان دموكرات انتشار اين ويديوي دستكاري شده از سوي ترامپ را تقبيح كردهاند. فرانك پالون، يكي از نمايندگان دموكرات در مجلس نمايندگان، تبليغ خشونت عليه رسانه را ننگ و تهديدي براي پس//ت رياستجمهوري و دموكراسي آمريكا ميداند.

مايك كافمن، يك//ي از نمايندگان جمهوريخواه مجلس نمايندگان مينويسد، وقتي خواستار توقف از كوره دررفتنها و كجخلقيهاي ترامپ در توئيتر شده بود، منظورش همين بوده است.

البته توئيت ترامپ مدافعاني هم داشت. توماس بوسرت، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، در يك شوي تلويزيوني در دفاع از ترامپ گفته است، او يك سياستمدار صادق است و صادقانه نظرش را ميگويد. به اعتقاد اين مشاور هيچ كس اين ويديو را به عنوان فراخواني براي خشونت تفسير نخواهد كرد.

كاخ سفيد واكنشي به بازتاب اين ويديو نشان نداده است. كشمكش ترامپ و رسانهها در روزهاي گذشته تشديد شده اس//ت. دو مجري ش//بكه اماسانبيسي و س//يانان آماج حملههاي لفظي او در روزهاي گذشته بودهاند. ترامپ از ابتداي كارزار انتخاباتياش تاكنون به فعاليت بسياري از رسانهها از جمله اين شبكهها با نسبت دادن عباراتي چون نشر اكاذيب، اخبار جعلي و رسانه شياد تاخته است. تظاهراتسراسريبراياستيضاحترامپ صدها ه//زار نفر از معترض//ان آمريكا ب//ا راهپيمايي در خيابانهاي لسآنجلس ش//عارهاي »مرگ، مرگ، مرگ بر ترامپ« و »زندهباد، زندهباد، زندهباد مردم« سر دادند و از كنگره خواستند تا رييسجمهوري آمريكا را استيضاح كند.

به نوشته لسآنجلس تايمز، اين اعتراضات مسالمتآميز يكي از دهها اعتراضاتي بود كه يكش//نبه گذشته در سراسر آمريكا برگزار شد و در آن مردم نارضايتي خودشان را از عملكرد رييسجمهوري آمريكا و كاخ سفيد بيان كردند.

يكي از معترضان در ميدان پرشينگ لسآنجلس گفت: هر صبح كه بيدار ميش//وم، يك مسالهاي وحشتناكتر از روز گذشته رخ داده است. هفته گذشته از شنيدن پيشنهاد جمهوريخواه//ان براي قطع ميليارده//ا دالر از اعتبارات برنامه بهداش//ت و درمان شوكه شدم و برخي از دوستانم حالشان بد شد.

يكي ديگر از معترضان هم پالكاردي را با نوش//ته »ما رهبر ميخواهيم ن//ه توئيتباز« حمل ميكرد. گروهي از معترضان هم نوشته »عروسك فاسد غيرقانوني« در دست داش//تند. پيش از اين راهپيمايي ه//م تعدادي از حاميان ترامپ در پيادهروي نزديك اداره پليس لسآنجلس تجمع كردند. بسياري از آنها پرچمهاي آمريكا را روي شانه و يا دور گردنش//ان انداخته بودن//د. يكي از حاميان ترامپ هم پالكاردي با نوش//ته »ترامپ :2020 ديوانه بهتر از احمق است« در دست داشت.

اعتراضات ضددولتي مش//ابهي در ساير شهرها از جمله شيكاگو، نيويورك و واشنگتن برگزار شد. راهپيمايي استيضاح در لسآنجلس با سخنرانيهاي ضد ترامپ به پايان رسيد. يكي از سخنرانها برد شرمن، دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا بود. او گفت: اكنون بايد اقدامي براي حفاظت از كشورمان در مقابلسوءاستفادهازقدرتانجامدهيم.معترضانهمباتشويق او شعار »زندانياش كنيد« سر دادند.

اين قانونگذار دموكرات از ساير اعضاي كنگره هم خواست تا ازتالشهابراياستيضاحرييسجمهوريآمريكاحمايتكنند. او تاكيد كرد، شهادت جيمز كومي، رييس اخراجي افبيآي ثابت ميكند كه ترامپ مرتكب قصور فدرالي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.