كند شدن روند كاهش تسليحات هستهاي

Jahan e-Sanat - - News -

براساس گزارش موسسه بينالمللي صلح استكهلم، روند كاهش تسليحات هس//تهاي آهسته شده است كه بخشي از آن به دليل تالشها براي مدرن كردن سيس//تمهاي پرتاب از جمله موشكهاس//ت. آمارها نشان ميدهد، كشورها براي كنار گذاشتن زرادخانههاي هستهاي خود آمادگي ندارند.

موسسه بينالمللي صلح اس//تكهلم )اسآيپيآرآي( ديروز در گزارشي اعالم كرد، طي سال گذشته ميالدي شمار تسليحات هستهاي كاهش را نشان ميدهد اما سرمايهگذاري در مدرنسازي زرادخانهها افزايش داشته است.

تا سال ‪9 ،2017‬ كشور حدود 14 هزار و 935 سالح هستهاي در انواع مختلف در اختيار داش//تهاند كه اندكي نس//بت به س//ال ماقبل آن كه 15 هزار و 395 س//الح بود، كاهش را نشان ميدهد. اين كاهش در تسليحات هس//تهاي خصوصا به دليل تالشهاي آمريكا و روسيه است كه 93 درصد تمام تسليحات هستهاي در جهان را در اختيار دارند. با اين وجود، دارندگان تس//ليحات هستهاي شامل آمريكا، روس//يه، انگليس، فرانسه، چين، هند، پاكستان، كرهشمالي و اسراييل همگي سيستمهاي پرتاب تسليحات هستهاي ارتقا يافته و يا در حال ارتقا دارند و يا اينكه قصد انجام آن را دارند.

طبق اين گزارش، انتظار ميرود آمريكا 400 ميليارد دالر بين سالهاي 2017 تا 2026 را براي حفظ و بهروزرس//اني جامع توان هس//تهاي خود هزينه كند. اين موسس//ه همچنين برآورد كرد، واش//نگتن تا يك تريليون دالر طي 30 سال آينده براي مدرنسازي برنامه تسليحات هستهاي خود بودجه اختصاص دهد.

كرهش//مالي در سال 2016 دو آزمايش هس//تهاي انجام داد كه نگراني جامعه بينالمللي را درباره پيشرفت برنامه تسليحات هستهاي پيونگيانگ به همراه داش//ت. از آن زمان تاكنون اين كشور كمونيستي چندين پرتاب آزمايشي موشك داشته است كه هدف از آنها توسعه موشكهاي بالستيك قارهپيما بوده كه توانايي رس//يدن به خاك آمريكا را داش//ته باشد و بتواند كالهك هستهاي حمل كند.

موسسه بينالمللي صلح استكهلم در گزارش خود نوشت، گرچه غيرممكن است پيونگيانگ بتواند به فناوري ساخت كالهك هستهاي و موشك حامل آن با قابليت رسيدن به خاك آمريكا برسد اما تحليلگران معتقدند كه اين كشور ميتواند يك كالهك كوچكشده براي نصب روي موشكهاي كوتاه و ميانبرد بسازد.

در اين گزارش آمده است: به نظر ميرسد كرهشمالي به پيشرفت فني الزم در برنامههاي نظامي هستهاي و موشكهاي بالستيك رسيده باشد و ممكن است تا 20 كالهك هستهاي ساخته باشد. با اين وجود، هيچ مدرك واضحي وجود ندارد كه نشان دهد كرهشمالي كالهكهاي هستهاي توليد كرده باشد كه قابليت حمل با موشكهاي بالستيكش را داشته باشند.

تنها دو كش//ور اروپايي تسليحات هس//تهاي در اختيار دارند كه فرانسه و بريتانيا هس//تند. تا ژانويه امسال، زرادخانههاي تسليحات هستهاي لندن ش//امل حدود 215 كالهك ب//ود كه از آن مي//ان، 120 كالهك عملياتي محس//وب ميش//وند. پارلمان بريتانيا سال گذشته از برنامه جايگزين براي برنامه هستهاي تريدنت حمايت كرد. با اين حال، دولت لندن اعالم كرد كه اين برنامه به صورت مس//تقيم تامين مالي نميشود و به صورت مرحلهاي روي آن سرمايهگذاري انجام خواهد شد.

از سوي ديگر، زرادخانه هستهاي فرانسه به سختي شامل 300 كالهك اس//ت. طبق گزارش موسس//ه بينالملل//ي صلح اس//تكهلم، پاريس براي مدرنس//ازي تس//ليحات هس//تهاي خود ابراز تمايل كرده است. همچنين فرانسه در نظر دارد تا زيردريايي مجهز به نسل آينده موشكهاي بالستيك را تا 2035 عملياتي كند.

گفتني است وزارت دفاع فرانسه مطالعات درباره يك موشك جايگزين را با تمركز بر روي فناورهاي رادارگريزي و فراصوت بودن، آغاز كرده است. در آسيا، چين با داشتن بزرگترين زرادخانه هستهاي پيشتاز است و حدود 270 كالهك دارد. پاكستان با داشتن حدود 140 كالهك در جايگاه دوم قرار دارد و هند 130 كالهك دارد. در اين گزارش آمده است: چين به جاي افزايش چشمگير حجم زرادخانهاش، برنامه بلندمدتي براي مدرنسازي را آغاز كرده، هند و پاكستان هم در حال توسعه ظرفيتهاي زميني، دريايي و هوايي هس//تهاي خود هستند كه ميتواند در آينده نزديك تبعاتي را در پي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.