كوتاه آمدن مقابل ترامپ

انتقاد اپوزيسيون آلمان از مركل؛

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- پيش از نشست G20 در آلمان، كانديداي صدراعظمي اين كشور كه رقيب مركل نيز محسوب ميشود، وي را به تسليم شدن در برابر رييسجمهور آمريكا متهم كرد.

مارتين ش//ولتز، رقيب آنگال مركل در انتخابات آينده اين كش//ور يكشنبه گذشته مركل را به عدم داشتن موضع قوي در مقابل دونالد ترامپ، رييسجمهوري آمريكا متهم كرد و به روزنامه ولت آم زونتاگ گفت: صدراعظم آلمان تنها يكبار جرات كرد در مقابل رييسجمهور آمريكا بايستد اما از آن زمان تاكنون خود را از رويارويي با او دور نگه داش//ته است. وي ادامه داد: من به ترامپ ميگويم، داليل شما براي افزايش تعداد نيروها و هزينههاي نظامي كه هيچ توجيهي ندارد، به ما ربطي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.