افزايش فشارها عليه كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-رييسجمهورآمريكاونخستوزيرژاپندرگفتوگوييتلفني درباره افزايش فشارها بر كرهشمالي با همكاري سئول توافق كردند.

يكي از سخنگويان دولت ژاپن ديروز اعالم كرد، مذاكرات دوجانبه ميان شينزو آبه، نخستوزير ژاپن و دونالد ترامپ با هدف تاييد همكاري نزديك ميان آمريكا، ژاپن و كرهجنوبي پيش از نشست02G در هامبورگ صورت گرفت. ترامپ همچنين شنبه گذشته با شي جينپينگ، همتاي چيني خود به صورت تلفني گفتوگو كرد. رييسجمهور آمريكا اخيرا موضعي سختتر در قبال چين به خود گرفته و ميگويد پكن بايد بر كرهشمالي تس//لط داشته باشد و اين كش//ور را مجبور كند تا از برنامههاي اتمي و موشكي خود دست بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.