تيراندازي مقابل يك مسجد در فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- در پي تيراندازي مقابل مسجد الرحمه در شهر اوينيون فرانسهدستكمهشتنفرمجروحشدند.اينحادثهساعتدهونيميكشنبه شب گذشته به وقت محلي رخ داد و مقامات پليس فرانسه، ظن تروريستي بودن آن را رد كردهاند. بنا بر تحقيقات پليس، اين حادثه از نوع تسويه حساب بين باندهاي رقيب بوده است. شاهدان عيني، سرنشينان مسلح يك خودرو را ديدهاند كه به روي گروه رقيب كه در حال خروج از مسجد بودهاند، آتش گش//ودهاند ولي طبق تحقيقات پليس ارتباطي بين اين تيراندازي و مسجد وجود نداشته و اين مكان مذهبي هدف حمله نبوده است. حادثه پس از انجام مراسم نماز و هنگام خروج مردم از مسجد روي داده است. دو نفر از مجروحان در بيمارستان بستري شدهاند. يك دختر خردسال هم از جمله مجروحان اين تيراندازي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.