تهديدرييسجمهورافغانستانتوسطرهبراناقليت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رهبران سه حزب قومي مهم افغانستان كه همگي سمتهايي در دولت فعلي اين كشور دارند اعالم كردهاند با تشكيل ائتالفي براي نجات افغانستان درخواستهايي از رييسجمهور اين كشور جهت اصالح امور دارند و در صورت توجه نش//دن به اين درخواست اعتراضات گستردهاي برگزارخواهندكرد. ايناتفاقغيرقابلپيشبينيپسازآنرخدادهكهدر پي حمالت تروريستي در پايتخت افغانستان بحران سياسي و ناآراميهاي اجتماعي اين كشور را فراگرفته است. در اين اتفاق گروهي از رهبران نظامي سابق افغان كه زماني در جنگ داخلي رقيب يكديگر محسوب ميشدند در اتحادي شگفتآور گردهم آمدند؛ اتحادي كه ميتواند براي اشرف غني و دولت متزلزلش يكي از مهمترين چالشها محسوب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.