شينزو آبه به دنبال جلب مجدد اعتماد مردم ژاپن

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- نخستوزير ژاپن ديروز گفت كه براي به دست آوردن مجدد اعتماد مردم پس از شكست حزبش در انتخابات شوراي شهر توكيو تالش ميكند. شكست حزب ليبرال دموكراتيك ژاپن به رهبري شينزو آبه در انتخابات شوراي شهر توكيو كه يكشنبه گذشته برگزار شد، باعث شد تا ميزان اعتماد مردم اين كشور به دولت و حزب آبه كمتر شود و پس از آن نخس//توزير اعالم كرد كه به دنبال جلب نظر و اعتماد مجدد مردم كش//ورش اس//ت. وي گفت: من به دنبال به دست آوردن اعتماد مجدد مردم با متحد كردن حزب هستم تا نتايجش را ببينيم. ما نتوانستيم در اين رايگيري به خوبي عمل كنيم. ما بايد اين نتايج را قبول كنيم و براي آنكه به موقعيت قبلي خود بازگرديم، تالش ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.