تصوير بشار اسد براي اولين بار روي اسكناس

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - بانك مركزي سوريه اسكناس 2000 ليرهاي جديدي را با تصوير بشار اسد، رييسجمهور اين كشور چاپ كرد.

رييس بانك مركزي سوريه اعالم كرد كه بانك مركزي اسكناس جديد 2000 ليرهاي خود را از يكشنبه گذشته در دمشق و برخي استانها توزيع كرد. اسكناس دو هزار پوندي با عكس اسد در حالي منتشر شده كه ارزش پول س//وريه در شش س//ال اخير ده برابر كم شده است. پيش از جنگ داخلي س//وريه، هر دالر آمريكا معادل 47 پوند سوريه بود اما اكنون هر دالر آمريكا معادل 500 پوند سوريه است. اسكناس دو هزار پوندي سوريه اكنون معادل چهار دالر آمريكاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.