احتمال سفر مخفيانه ترامپ به لندن

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي كه دولت انگليس براي س//فر رييسجمهور آمريكا طي دو هفته آينده آماده ميشود، آمادگي مخالفان ترامپ براي برگزاري تظاهرات گسترده باعث افزايش احتمال سفر مخفيانه ترامپ به لندن شده است.

اين ديدار رسمي كه قرار بود طي تابستان صورت گيرد ماه گذشته به دليل وحشت از اينكه اعتراضات گسترده فضاي آن را تحتتاثير قرار دهند، به تعويق افتاد اما اكنون منابع مختلف در دولت تاييد ميكنند كه احتمال بازديد دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا از ترنبري، زمين بازي گلفش در اسكاتلند در جريان اين سفر، آنها را نگران كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.