تنوع معامالت در تاالر محصوالت صنعتي و معدني

Jahan e-Sanat - - News -

تاالر معامالت ب//ورس كاال ت//االر محص//والت صنعت//ي و معدني بورس كاال، در معامالت روز گذش//ته ب//ا معامله انواع محصوالت فوالدي، آلومينيوم و ط//ال به كار خود پايان داد. طي اين روز و در تاالر يادشده يك هزار و 60 تن آلومينيوم، يك كيلوگرم ش//مش طال، 83 هزار و 950 تن انواع ورق گرم و سرد و 42 هزار تن تختال معاملهشد.شايانذكر اس//ت، تاالر محصوالت كشاورزي نيز دادوستد 100 تن ذرت دانهاي، دو ه//زار و 25 تن ش//كر س//فيد، چه//ار هزار تن گن//دم خوراكي و 174 ه//زار قطعه جوجه يك روزه را تجربه كرد. عالوه بر اين ش//ش ه//زار و 850 تن جو دامي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در اين تاالر معامله ش//د. بر اين اس//اس، فروش 675 تن قير، پنج هزار تن وكيوم باتوم و 81هزار و 119 تن مواد پليمري از دادوستدهاي روز گذش//ته تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي بود. همچنين دادوستد شش هزار و 455 تن قير در تاالر صادراتي مشاهده شد و بازار فرعي ني//ز ف//روش 450 تن كنس//انتره فسفات را تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.