حمايت دولت از بورس

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

افزايش س//هم بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، تس//هيل قوانين پذيرش و ارائه امتياز به شركتهايي كه از بازار سرمايه تامين مالي ميكنند و فرهنگسازي در حوزه بازار سرمايه در اقتصاد كالن به مفهوم حمايت دولت از بازار سرمايه است. سعيد اسالميبيدگلي، دبيركل كان//ون نهادهاي س//رمايهگذاري در گفتوگو با س//نا درخص//وص وضعيت بازار س//رمايه و راهكارهاي برونرفت از شرايط فعلي گفت: از زماني كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد، شعار حمايت دولت از بازار س//رمايه مطرح ش//د اما نگاه حمايتي به بازار س//رمايه دو نگاه متفاوت اس//ت. به گفت//ه وي، برخي ن//گاه حمايتي را تزري//ق پول به بازار س//رمايه ميدانند كه اين موضوع مورد تاكيد سرمايهگذاران كوتاهمدت و سفتهبازان است كه تصور ميكنند حمايت دولت از بازار س//رمايه يعني تزريق مس//تقيم پول. البته برخي مديران دولتي نيز اين تصور را دارن//د و به همين دليل اس//ت كه خروجي برخي جلس//ات اين مديران ب//راي حمايت از بازار س//رمايه، موضوع تزريق پول اس//ت. اين كارش//ناس بازار س//رمايه با اشاره به اينكه در حوزه اقتصاد كالن منظور از حمايت دولت از بازار سرمايه كامال متفاوت از تزريق نقدينگي است، اظهار داشت: افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، تسهيل قوانين پذيرش و ارائه امتياز به شركتهايي كه از بازار سرمايه تامين مالي ميكنند و فرهنگسازي در حوزه بازار سرمايه در اقتصاد كالن به مفهوم حمايت دولت از بازار سرمايه است. اهميتفرهنگسازي اسالميبيدگلي با اشاره به اينكه فرهنگسازي مقوله بس//يار مهمي است كه دولت بايد به طور مس//تقيم به آن وارد شود، افزود: سالهاي سال دولتها با فرهنگسازي و صرف هزاران ميليارد هزينه اقدام به تبليغ بانكها و توس//عه فرهنگ بانكمحوري در كشور كردند. در سالهاي دور كه بانكهاي كشور همه دولتي بودند، ساالنه دولتها بودجههايي را صرف فرهنگسازي در حوزه بازار پول و بانك ميكردند كه باعث شد اقتصاد كشور ما بانكمحور شود. او با تاكيد بر اينكه نبايد انتظار داشت در حال حاضر همه هزينه فرهنگسازي حوزه بازار سرمايه بر دوش سازمان بورس با بودجه محدودش باش//د، گفت: دولت بايد در راستاي حمايت از بازار سرمايه اين هزينه را متحمل شود. اسالميبيدگلي در ادامه به دستاوردهاي اقتصادي دولت و تكرقمي شدن تورم اشاره كرد و ادامه داد: با وجود كاهش نرخ تورم اما مشكالت اقتصادي كشوركوچكنيست.مشكالتشبكهپوليكهاين روزها پررنگتر از گذشته مطرح شده است، نرخ ارز و رشد پايين بخش واقعي اقتصاد نگرانيهايي را ايجاد ميكند. لزومحلمشكالت دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري با اشاره به ت//الش دولت براي حل مش//كالت افزود: در بخشي از اقتصاد نيز بايد منتظر اثرگذاري ايجاد ظرفيتهاي جديد و بهبود اقتصادي بود. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه به ساختار نرخ بهره بانكي به عنوان يكي از مش//كالت بزرگ اقتصاد اشاره كرد و افزود: نرخ بهره اقتصاد كشور را با مشكالت جدي مواجه كرده است. بايد موضوع نرخ بهره در اقتصاد كشور حل شود. اسالميبيدگلي با تاكيد بر چالشهاي اقتصادي متعدد در كش//ور افزود: نميتوان انتظار داشت اقتصاد كشور با چالشهاي زياد، نرخ بهره باال و نرخ رشد پايين شاهد حضور س//رمايهگذاران در بازار س//رمايه باشد. به گفته وي، در شرايط فعلي با وجود باال بودن نرخ بهره بسياري از متخصصان و خبرگان بازار سرمايه كه درآمد ماهانه آنها از اين بازار كسب ميشد، ترجيح دادهاند سرمايههاي خود را در بانكها سپرده كنند يا در اوراق مش//اركت با درآمد ثابت وارد ش//وند. اسالميبيدگلي در بخش بازار سرمايه نيز به باال بودن حجم قوانين و مقررات و كم بودن مشوقهاي حضور اشاره كرد و ادامه داد: موضوع مهم ديگر كه دربازارسرمايهتاثيرگذاراست،ريسكهايسياسي است. ريسكهاي سياسي بر سرمايهگذاران بازار سرمايه تحميل ميش//ود و بازار به شدت تحت تاثير اين ريسكهاست. دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري در خاتمه تاكيد كرد: بازار سرمايه ظرفيتهاي بسيار خوبي دارد و نسبت به ساير بخشها، بازاري شفافتر و چابكتر است. واگذاري4شركتدولتي از س//ويي ديگر مش//اور رييس كل سازمان خصوصيس//ازي روز گذشته اعالم كرد: بخشي از چه//ار ش//ركت دولتي به ص//ورت وكالتي به مزايده گذاش//ته ميش//ود. به گزارش سازمان خصوصيسازي، سيدجعفر سبحاني با اشاره به مزايده واگذاري سهام چهار شركت دولتي اظهار داشت: قرار بود ديروز بخشي از سهام شركتهاي زغالس//نگ البرز ش//رقي، هليكوپتري ايران، ماشينس//ازي لرستان و گروه صنعتي ايدرولند در اين مزايده واگذار ش//ود. وي با اشاره به اينكه 95 درصد سهام شركت زغالسنگ البرز شرقي، ب//ه ارزش كل پايه 500 ميليارد و 993 ميليون ريال در اين روز به فروش ميرسد اظهار داشت: 33/54 درصد سهام شركت هليكوپتري ايران نيز بهارزشپايه554 ميلياردو334 ميليونريالبه مزايده گذاشته ميشود. مشاور رييس كل سازمان خصوصيس//ازي همچنين از واگذاري 94/96 درصدي سهام شركت ماشينسازي لرستان به ارزش كل پايه 57 ميليارد و 942 ميليون ريال خب//ر داد و عنوان كرد: ق//رار بود 37/17 درصد سهام شركت ايدرولندرا نيز به ارزش كل پايه دو ميليارد و 716 ميليون ريال در اين روز به مزايده گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.