ادامه كاهش حجم معامالت و شاخص در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

در سومين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاخص كل 106 واح//د افت كرد و خودروييها، س//يمانيها و تع//داد زيادي از نمادهاي محصوالت شيميايي، روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند. به گزارش ايس//نا، شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران روز گذش//ته نسبت به روز يكشنبه 106 واحد افت كرد و به رقم 78 هزار و 659 واحدي رسيد اما شاخص كل هم وزن نيز با 2/61 واحد رش//د تا رقم 17 هزار و 163 واحدي باال آمد. ش//اخص آزاد شناور نيز با 94 واحد افت در تراز 85 هزار و 786 واحدي ايستاد و شاخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب 39 و 427 واحد افت كردند. صنايع پتروشيمي خليجفارس با 48 واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده را در دماسنج بازار س//رمايه گذاشت پس از اين نماد پتروشيمي شيراز، فوالد مباركه اصفهان و پارس خودرو بيشترين تاثير كاهنده را روي شاخصها داشتند. در دادوستدهاي سومين روز تاالر شيشهاي تقريبا تمام نمادهاي پرحجم در معامله با روند كاهشي در قيمت پاياني مواجه شدند. به عنوان مثال سهام شركت پارسخودرو كه روي شاخص كل نيز تاثير كاهنده داشت، روز گذشته با ‪1 .88‬ درصد افت در قيمت پاياني روبهرو شد و نمادهاي زامياد، س//ايپاديزل و سرمايهگذاري رنا نيز با افت مواجه شدند. در گروه محصوالت شيميايي نماد پلياكتيو با نزديك به 18 ميليون حجم سهام معامله شده از جمله نمادهايي بود كه در اين گروه از حجم بااليي برخوردار بود و توانست 2/46 درصد در قيمت پاياني رشد كند اما در كل بيشتر نمادهاي اين گروه نيز با روند كاهش//ي در قيمت پاياني مواجه ش//دند. همچنين روز گذشته نماد گروه مپنا و ملي صنايع مس ايران به ترتيب با 20 و 13 واحد س//عي كردند ش//اخص كل را تا حدي باال بكشند. در گروه فلزات اساسي اما نمادهاي همچون كالسيمين و سهامي ذوبآهن اصفهان جزو نمادهايي پر معامله بودند كه توانستند روند افزايشي را تجربه كنند. همچنين تكسهمهايي در اين گروه با روند كاهشي در قيمت پاياني مواجه شدند اما بيشتر نمادها شرايط رو به رشد را از خود نشان دادند اما همچنين سيمانيها روز گذشته يك دست در قيمت پاياني افت كردند و تنها نماد سيمان صوفيان توانست اندكي نسبت به روز گذشته رشد داشته باشد. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 121 ميليارد و 416 ميليونتومانرسيدكهاينرقمناشيازدستبهدستشدن694 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 35 هزار و 356 نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درون گروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد ملي صنايع مس ايران، بانك تجارت، صنايع پتروشيمي خليجفارس، پااليش نفت بندرعباس، فوالد آلياژي ايران، پتروشيمي مبين و پااليش نفت اصفهان اشاره كرد به طوريكه بهعنوان نمونه در نماد شركت ملي صنايع مس ايران 81 ميليون سهم به ارزش نزديك به 15 ميليارد تومان تنها در يك معامله درونگروهي مورد دادوستد قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.