اميركبير به فرابورس ميرود

Jahan e-Sanat - - News - بورس کاال

گ/روه ب/ورس- بل//وك 51/86 درصدي سهام ش//ركت پتروشيمي اميركبي//ر، 24 تيرم//اه در بازار پايه فرابورس عرضه ميش//ود. بانك رفاه كارگران )سهامي عام( در نظر دارد، 51/71 درصد از سهام كنترلي شركت پتروشيمي اميركبير را به طور يكجا و شرايطي از طريق عرضه در بازار پايه فراب//ورس به فروش برس//اند. قيمت پايه هر س//هم »ش//كبير«، 11 هزار و 246 ري//ال و قيم//ت پايه كل 20 ه//زار و 999 ميليارد و 318 ميليون و 420 هزار ريال اعالم ش//ده است؛ ضمن آنكه عرضه بلوكي س//هام اين ش//ركت روز شنبه 24 تيرماه 1394 انجام ميشود. از سه ميليارد و 600 ميليون سهام منتش//ره پتروشيمي اميركبير در اي//ن دوره يك ميليارد و 867 ميلي//ون و 270 هزار س//هم عرضه ميش//ود و شركت كارگزاري بانك رفاه كارگران عرضهكننده اين سهام خواهد بود. گفتني است شركت پتروشيمي اميركبير در سال 1377 تاسيس شده و در حال حاضر سه هزار و 600 ميليارد ريال سرمايه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.