عبور صدور كدهاي حقوقي خارجي از مرز 200

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

مديرعامل ش//ركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه با بيان اينكه فعاليت شركتهاي حقوقي خارجي در طول يك سال اخير افزايش چشمگيري يافته است، اظهار داشت: ش//ركت س//پردهگذاري مركزي ماه گذش//ته تعداد 23 كد حقوقي براي س//رمايهگذاران خارجي صادر كرد تا تعداد اين كدها به رقم 203 برس//د. محمدرض//ا محس//ني در گفتوگو با سنا ابراز داشت: صدور كدهاي حقوقي س//رمايهگذاران خارجي بازار سرمايه ايران از مرز 200 كد گذش//ت. وي با بيان اينكه سمات در خردادماه امسال تع//داد 31 كد براي س//رمايهگذاران خارج//ي ص//ادر كرد، گفت: هش//ت س//رمايهگذار حقيقي از كش//ورهاي انگليس، اس//توني، نروژ، گرجستان، كويت، ع//راق، امارات و بنگالدش ماه گذش//ته با پشت سر گذاشتن مراحل قانون//ي، كد معامالت//ي فعاليت خود را دريافت كردند. مديرعامل س//مات تصريح كرد: نخس//تين كد سهامدار خارجي بازار سرمايه ايران را آبان ماه س//ال 73 يك شركت آلماني دريافت كردوتاكنون868كدسهامدارخارجي در اين بازار صادر شده است. محسني افزود: شركت س//پردهگذاري مركزي در ماه گذش//ته 23 هزار كد سهامدار جدي//د در بازار س//رمايه صادر كرد تا تعداد كدهاي سهامداران اين بازار به رقم 9 ميليون و 422 هزار كد برسد. وي اظهار داشت: در حال حاضر بيش از چهار ميليون و 820 هزار مرد و دو ميليون و 290 هزار زن در بازار سرمايه كد سهامداري دريافت كردهاند، افزون بر اينكه بيش از 54 هزار كد حقوقي نيز صادر ش//ده است. معاون عمليات شركت س//پردهگذاري مركزي درباره اوراق حقتقدم تس//هيالت مس//كن گفت: حدود 19 نفر در ماه گذشته با خريد اوراق تسهيالت حق مسكن وارد فرآيند دريافت اين تسهيالت شدند. وي درخصوص سهامداران فعال بازار س//رمايه در خردادماه 96 ابراز داشت: تعداد 168 هزار و 659 كد حداقل يك تا01 معامله)خريديافروش(،12 هزار و 456 كد بين 11 تا 20 معامله و 27 هزار و 980 كد بيش از 20 معامله را در ماه گذش//ته انج//ام دادند. گفتني است در حال حاضر سرمايهگذاراني از آمريكا، انگليس، اسپانيا، روسيه، آلمان، سوييس، س//وئد، لهستان، ازبكستان، جمه//وري آذربايجان، چي//ن، هلند، هند، تركيه، لبن//ان، آفريقايجنوبي، ژاپن، قب//رس، ايتاليا، ام//ارات، نروژ، يونان، اندونزي، مالديو، لهستان، كانادا، جزاير كيمن، هنگكنگ، قطر، عراق، پاكستان، سوريه، لوكزامبورگ، كويت، نيوزيلند،مالزي،كرهجنوبي،گرجستان، ارمنس//تان، جزاي//ر ويرجين، نيجريه و افغانستان فعال هس//تند. براساس اين گزارش، در اين فهرس//ت نام 34 سرمايهگذار ايراني مقيم خارج از كشور نيز ديده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.