سقوط سياسي بورس قطر

Jahan e-Sanat - - News - آمار

بورس قطر در پي نزديك شدن به اتمام مهلت تعيينشده توسط رياض با كاهش ش//اخصها همراه ش//د. به گزارش س//نا، دوحه در حالي كه به اتمام مهلت تعيينشده توسط چهار كشور عربي نزديك ميشود، با سقوط دستهجمعي متغيرهاي بازار سرمايه خود روبهرو شد. بر اساس اين گزارش، شاخص اصلي بورس قطر با كاهش سه درصدي همراه ش//د در حالي كه روز گذشتهمعامالتنيزافت3/2درصدي را به ثبت رس//انده بود. اين در حالي اس//ت كه بورس قطر پس از گذشت چند روز تعطيالت به مناس//بت عيد فطر، فعاليت خود را آغاز كرده است. اما در اين بين عربستان اين مهلت را به دليل مصادف ش//دن با تعطيالت عيد فطر و درخواست قطر و كويت دو روز ديگر تمديد كرد. دولت كويت در بيانيهاي اعالم كرد كشورش خواستار تمديد 48 ساعته مهلت 10 روزه به قطر براي پاس//خ به درخواس//تهاي 31گانه شد. عربستان، امارات، بحرين و مص//ر 15 خردادم//اه 96 با متهم كردن دوحه به حمايت از تروريس//م و افراطگراي//ي، رواب//ط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردند و مرزهاي زمين//ي، دريايي و هواي//ي خود را به روي اين كشور بس//تند. عربستان و متحدانش فهرس//تي از خواستههاي خود را براي برقراري روابط مجدد با دوحه از طري//ق كويت به قطر اعالم كردهان//د. اما در خب//ري ديگر درباره تحوالت بورسهاي دنيا، روز گذشته اعالم ش//د 14 ميلي//ارد دالر آمريكا سهام مسدودشده در بورس شانگهاي و ش//نزن چي//ن هفته آين//ده براي خريد و فروش بازگشايي ميشود. به گزارش شينهوا، طبق دادههاي شركت ارائه خدمات اطالعاتي، ويند، س//هام مسدودشدهمتعلقبه63شركتاست كه اخيرا به ليس//ت بورس شانگهاي و ش//نزن اضافه ش//دهاند و از 3 تا 7 ژوئيه قابل خري//د و فروش خواهند شد؛ اوج بازگشايي سهام ديروز اتفاق افتاد. طبق قوانين ب//ازار چين، پس از وارد ش//دن س//هام ش//ركتها به ليس//ت بورس، سهامداران اصلي اين شركتها مثل مديران اجرايي شركت و سرمايهگذاران بزرگ آن كه مالكيت قابل توجهي دارند، بايد يك تا دو سال صبر كنند تا به آنها اجازه داده ش//ود سهام خود را بفروشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.