80 درصد بیکاری پنهان در ایران

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

در حاليكه كش//ورهاي ژاپن، كره و چين از سرانه كار مفيد بااليي برخوردارند، در ايران متوسط سرانه كار مفيد به داليل مختلفي پايين است. اين در حالي است كه ميانگين س//اعات كار در كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا به 30 تا 33 ساعت در هفته ميرسد اما ميزان بهرهوري در اين كش//ورها به طرز قابل توجهي رو به افزايش است.

در طول سالهاي گذشته بسياري از كش//ورها برنامه كاهش ساعات كاري را براي ارتقاي بهرهوري مجموعه و نيروهاي كار خود در پيش گرفتهاند.

س//اعت كار ب//ه مدت زمان//ي گفته ميش//ود كه فرد مشغول كار است و در ازاي آن حق//وق ميگيرد. هرچه ميزان كار مفيد افزايش يابد بهرهوري مجموعه و نيروي كار به همان نسبت باال ميرود.

اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در حال كم كردن ساعات كاري خود هستند. كرهجنوبي ساعات كاري خود را در هفته كاه//ش داده تا كارمن//دان و كارگران از فرصت بيشتري براي تفريح و استراحت برخوردار شوند.در ژاپن هم ساعات كاري رو به كاهش است و چشمباداميها كه به سختكوشي در جهان مشهورند، همچنان عاشق كار در س//اعات طوالني هستند؛ آنقدر كه جانش//ان را ه//م براي كار زياد ميدهند! البت//ه ژاپنيها براي پول زياد كارنميكنند.داشتناحساسمسووليتو روحيه كار باال و تالش آنها براي رسيدن به اهداف زندگي است كه موجب شده امروز اقتصاد ژاپن بدون اتكا به منابع توليدي به درجه بااليي از رش//د و ش//كوفايي و توسعهيافتگي دست يابد.

عوام/ل كاهش به/رهوري در ايران

در ح//ال حاضر كارشناس//ان عوامل مختلف//ي را در كاهش بهرهوري و پايين ب//ودن س//رانه كار مفيد در اي//ران موثر ميدانند كه تبعيض در محيط كار، ضعف در مديريت و نظارت، ناكافي و متناسب نبودن ميزان دستمزد با كار، انباشت نيرو در محيط كار، نب//ود انگيزه كار، فقدان سيستم تشويق و پاداش، اعمال يا عدم اعمال برخي قوانين و مقررات و فرسوده بودن سيستم اداري از جمله اين عوامل اس//ت.اعالم پايين بودن ميزان فعاليت شغلي ايرانيان درحالي است كه در بعضي كشورها، ميانگين س//اعت كار روزانه از شش ساعت هم فراتر رفته است و اين امر ميتواند بيانگر سخت بودن شرايط زندگي و كس//ب درآمد مردم در اين كشورها يا تالش براي توس//عه اقتصاد و پيشرفت و آباداني كشور و ارتقاي سطح زندگي مردم باشد. در همين راستا يك كارشناس بازار كار مي//زان كار مفيد در ايران را كمتر از 20 درصد عنوان ميكند.

80 درص/د بي/كاري پنه/ان داريم

علياكبر لبافي ميگويد: با وجود آنكه در دنيا ميانگين س//رمايهگذاري در كار 19/5 ساعت است و 86 درصد فعاليتها تبديل به كار مفيد ميش//ود، در ايران با 44 ساعت كار موظفي در هفته، كار مفيد زير 20 درصد است و اين يعني 80 درصد دچار بيكاري پنهان هستيم.

وي ميافزاي//د: در دني//ا ي//ك بنگاه اقتصادي طي ش//بانهروز از 24 س//اعت 19/5 س//اعت كار ميكند كه حدود سه شيفت كاري ميشود كه بهترين حالت ممكن براي ايجاد اشتغال ارزان است.

اين كارشناس بازار كار براي افزايش بهرهوري در كارگاهها پيشنهاد ميكند كه نظام دستمزد از وقتمزدي به كارمزدي تبديل ش//ود.به اعتقاد لبافي، بهرهوري نيروي انساني عاملي تاثيرگذار در بهبود محيط كس//ب وكار است و در كنار اين عام//ل، باي//د س//رمايهگذاري و تكميل ظرفيتهاي خال//ي بنگاههاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

يك مقام مس//وول كارگري هم عدم استفاده شايس//ته از ظرفيت و خالقيت نيروهاي انساني و كمتوجهي به مسايل رفاهي و حقوقي نيروي كار را مهمترين دلي//ل پايين بودن س//رانه كار مفيد در محيطهاي كار ميداند.

علياصالنيحفظامنيتشغلينيروي كار را يكي از علل ارتقاي بهرهوري بنگاه و س//رانه كار مفيد نيروي كار دانسته و ميافزايد: بسياري از كشورهاي دنيا با نگاه به اهميت بهرهوري در محيط كار، تامين رفاه و معيش//ت نيروي انساني شاغل در بنگاه را مدنظر قرار ميدهند. آنها از كارگر انتظار كار مطلوب و باكيفيت دارند و در مقابل خود را نسبت به تامين هزينههاي زندگي نيروي كار متعهد ميدانند.

عضو كانون عالي ش//وراهاي اسالمي كار، عدم اجراي طبقهبندي مش//اغل در كارگاهه//ا را دليل ديگر عن//وان كرده و ميگويد: در كشورهاي اروپايي بهرهكشي از كارگ//ر معنا ن//دارد و كارگر با دغدغه امنيت ش//غلي مواجه نيس//ت به همين دليل با فراغبال به توليد مشغول است و از كار نميزند اما در ايران سبد هزينههاي زندگ//ي كارگ//ر با خط فقر و دس//تمزد نميخواند و همين امر در كاهش انگيزه كار تاثيرگذار اس//ت.به گفته اصالني، در ح//ال حاضر 70 درص//د كارگاهها قانون افزايش توليد و بهرهوري را لغو كردهاند و كارگران همان حداقل حقوق تعيين شده را دريافت ميكنند و در چنين كارگاههايي نيروهاي كار براس//اس شايستگي مورد استفاده قرار نميگيرند و كيفيت كار به دليل وجود تبعيضهاي مختلف به شدت كاهش مييابد.به گزارش ايسنا، به موجب ماده «51» قانون كار ميزان ساعات كار روزانه در واحدهاي مش//مول قانون كار هشت ساعت است البته در قانون اشارهاي به بهرهوري نيروي كار نشده اما با توجه به پايين بودن ساعات كار مفيد در كشور ميتوان گفت كه بهرهوري پايين، اقتصاد را از دستيابي به رشد و بالندگي باز داشته و رونق توليد را تحت تاثير قرار ميدهد. امروز در بيشتر مشاغل افزايش بهرهوري، مستلزم تشويق و ترغيب، ابتكار، خالقيت و ن//وآوري اس//ت و در بعضي مش//اغل، دوركاري يا كاهش س//اعت كار، بازدهي ني//روي كار را باال ميبرد. نهادينه كردن فرهن//گ كار و بهرهوري از ديگر عواملي است كه در صورت اجرا، ميزان كار مفيد را در س//طوح مختلف افزايش ميدهد. اخ//الق حرفهاي و وج//دان كاري نيز از جمل//ه عوامل موثر بر افزايش ميزان كار مفيد به ش//مار ميرود چراكه فرد را به انجام صحيح كار و وظايف ش//غلي بدون اعمال نظارت تشويق ميكند.

به اعتق//اد بس//ياري از صاحبنظران عوام//ل متعددي بر بهرهوري نيروي كار تاثير ميگذارد كه عدم تناسب تخصص با شغل، عدم نظارت و سيستم ارزشيابي ني//روي كار، وج//ود مدي//ران پارهوقت، چندش//غله بودن كارمندان و كارگران، بوروكراسيهاي اداري دستوپاگير، ازدياد نيروي كار نس//بت به كار و فربه ش//دن مجموعه يا دستگاه دولتي، نارضايتي از دستمزد يا پست و موقعيت شغلي، عدم احساس مسووليت و تبعيض در محيط كار از جمله اين عوامل است.

بيترديد نيروي انس//اني، مهمترين عامل توليد به شمار ميرود و ميزان اتكاي كارفرما به نيروي كار از س//رمايه بيشتر اس//ت از اين رو درك به//رهوري نيروي انساني و شناخت عوامل موثر بر آن از اين حيث حايز اهميت است كه موجب ايجاد ارزش افزوده و س//وددهي بنگاه، كاهش بيكاري و تورم، افزايش رفاه و بهبود سطح زندگي نيروي كار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.