ايرانخودرو پيشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه

Jahan e-Sanat - - News -

ارتباط صنعت و دانشگاه ضرورت انكارناپذيري است كه تقويت آن موجب رش//د و توسعه هر دو بخش خواهد شد. شكلگيري اين ارتباط دو نيروي علم و صنعت را كنار يكديگر قرار داده و موجب همافزايي آنها ميش//ود. ارتباط صنعت و دانشگاه در سراسر جهان داراي اهميت است. از يكسو دانشگاه مولد علومي مورد نياز صنعت است و از سويي ديگر بهرهگيري از علوم دانشگاهي در صنعت منجربه رشد و بالندگي و ارتقاي علمي كشور ميشود.

آموزش كاربردي در دانشگاههاي صنعتي و تربيت نيروي كارآفرين از جمله اهداف دولت اس//ت كه در سايه ارتباط با صنعت محقق خواهد ش//د. دولت يازدهم توجه ويژهاي به ايجاد و گسترش ارتباط ميان صنعت و دانشگاه داشته است. حمايت و پشتيباني دولت از ارتباط نيروي فكري و فيزيكي صنعت و دانشگاه منجربه عقد تفاهمنامه ميان خودروسازان و دانشگاهيان در دوره چهار ساله دولت يازدهم شده است.

امضاي تفاهمنامه همكاري براي توليد خودروي هيبريدي و الكتريكي مي//ان ايرانخودرو و دانش//گاه اميركبير نيز از رويكردهاي اجرا شده توسط دولت در راستاي تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه است.

گروه صنعتي ايرانخودرو بهعنوان بزرگترين خودروساز خاورميانه خود در بهرهمندي از علوم روز دانشگاهي پيشگام بوده و ظرفيتهاي موجود خود را براي ايجاد فضاي علمي ميان اين شركت و دانشگاه و مراكز علمي به كار بسته است. ايرانخودرو در ج//ذب دانشآموختگان و نخبگان علمي و صنعتي نيز پيشگام بوده و براي همين منظور در فراخواني از نفرات برگزيده علمي دعوت به همكاري كرده است. اين ش//ركت ارتباط خود با دانش//گاهيان را ب//ه جذب نخبگان مح//دود نكرده و در س//رفصلهاي متعددي با مراكز علمي همكاري ميكند.

از ديگر رويكردهايي كه به تازگي در ايرانخودرو به اجرا گذاشتهشده،امضايتفاهمنامه01جانبهبرايطراحيوتوليد محصول است. در اين تفاهمنامه كه پنج طرف آن شركتهاي معتبر خارجي هستند، دو دانشگاه شريف و اميركبير بهعنوان اركان اصلي مشاركت دارند.

اج//راي كامل اين ق//رارداد به طراح//ي و توليد پلتفرم اختصاصي گ//روه صنعتي ايرانخودرو منجر ميش//ود كه محص//والت متعدد در مدلهاي مختلف س//دان، هاچبك، كراسآور و شاس//يبلند، هيبري//د و برقي روي آن به توليد خواهد رسيد. دانشگاه صنعتي شريف براي طراحي و توسعه خودروهاي الكتريكي و دانش//گاه صنعت//ي اميركبير براي طراحي و توسعه خودروهاي هيبريدي در اين طرح مشاركت خواهند داشت. ارتباطبادانشگاهدرايرانخودرو در جوامع پيش//رفته، ارتباط بين اصليترين ارائهدهندگان خدمات آموزشي و پژوهشي يعني دانشگاهها و صنعت به صورت خودجوشوسازمانياستبهنحويكهصنعتگربدوندانشگاهي و دانشگاهي بدون صنعتگر امكان رشد و تعالي نخواهد داشت و براي جامعه سودمند نخواهد بود. گروه صنعتي ايرانخودرو فرآيندهاي ارتباط با دانشگاه را به صورت سازمانيافته و نظاممند انجام ميدهد. فعاليتهاي متنوعي در اين طيف قرار دارند كه در اين نوشتار به مهمترين آن اشاره ميشود.

ايرانخودروبااستفادهازتواندانشگاههابرايكمكبهمسايلو نيازهايخودبهرهبرداريميكند.اينشركتازظرفيتدانشگاهها و مراكز علمي براي آموزش و ارتقاي سطح دانش كاركنان خود نيزاستفادهميكندكهآشناييكاركنانبهمسايلعلميبخشي از آن است.

خلق نوآوري از طريق حمايت از ايدههاي دانشگاهي براي توسعه محصول و فرآيند، تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهها با هدف خلق ارزش و كمك به كوتاه كردن چرخه ن//وآوري ايرانخ//ودرو بخش ديگري از موضوعاتي اس//ت كه ايرانخودرو در ارتباط با دانشگاه دنبال ميكند.

ايفاي نقش مسووليتهاي اجتماعي ايرانخودرو نيز بخش ديگري از عناوين ايرانخودرو در ارتباط با دانش//گاه اس//ت. در اين ميان فراهمسازي فضا براي انجام پژوهشهاي دانشگاهي با هدف پاسخگويي به سواالت و فرضيههاي پژوهشي، حمايت از دانشجويان برتر و نخبه، ارائه خدمات آزمايشگاهي و صنعتي به پژوهشهايدانشگاهيوحمايتازانتشاردستاوردهايپژوهشي دانشگاه شامل كتاب، مقاله، پتنت ...و رويكردهاي اصلي به اجرا گذاشته شده توسط ايرانخودرو است.

در اين راستا و در قالب رويكردهايي چون انعقاد قراردادهاي پژوهشي كاربردي، حمايت از پاياننامههاي تحصيلي مقاطع كارشناسيارشد و دكترا )تاكنون بيش از 400 عنوان(، اجراي پروژههاي پژوهشي در قالب طرح اينترنشيپ )تاكنون بيش از 500 عنوان(،پذيرشكارآموزانبراساستعييننياز)ساالنهبيش ازهزارنفر(،صدورگواهيهمكاريبرايتيمهايدانشگاهي،ايجاد فرصتهايحضوركاركناندرمجامععلميوسمينارهاباهدف ارائه محصوالت دانشي، عضويت در انجمنهاي علمي و اهداي تجهيزات فني و تخصصي به مراكز علمي و آموزشي از سوي ايرانخودرو انجام پذيرفته است. پروژههاياينترنشيپ ميزباني پروژههاي اينترنش//يپ بخش ديگري از مقوالت مرتبط ايرانخودرو با دانشگاههاست. اين پروژهها، قراردادي با دانشگاههاست كه اجراي چند پروژه در طول سال با بازه زماني سهماههوهزينهمشخصراشاملميشود.پروژههايپژوهشي طرح اينترنشيپ، برحسب بروز مسايل و مشكالت سازمان و با حضور اساتيد مجرب و مرتبط در حوزههاي مختلف تعريف و شروع ميشود. تعاملي پيوسته در طول مدت سه تا شش ماه ميان يك تيم دانشگاهي متشكل از سرپرست علمي و چندين دانش//جو در مقاطع تحصيلي مختلف و تيمه//اي اجرايي در واحدهاي مختلف شركت عالوه بر يافتن راهكارهاي عملي به منظور دستيابي به حل مساله اولويتدار سازماني مطروحه در خالل پروژه، بستري مناسب براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و آموزشيرانيزمهياميكند.

هدف از حمايت از پروژههاي اينترنشيپ استفاده از قابليتها و تواناييهاي دانشگاه براي پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد صنعتخودرووحلمشكالتواحدهايشركتبارويكردتوسعه فرهنگ پژوهش و كار تيمي در ايرانخودرو در راستاي ارتقاي سطح دانش كاركنان و مرتفع كردن خألهاي كوتاهمدت نيروي كار با بهرهمندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه، از سال97 دراينشركتآغازشدهاست.

حماي/ت از دانش/جويان در پاياننامهه/اي كارشناسيارشد و دكترا

در اين مقوله همكاري با دانشجويان براي تعريف و اجراي پروژههايكارشناسيارشدودكترايموردنيازشركتايرانخودرو باهزينهمشخصيكيازرويكردهااست.اينموضوعاتباتوجهبه اهدافكسبوكاروكليديسازمانچونارتقايكيفيت،رضايت

همكاريبادانشجويانمقطعتحصيليكارشناسيبراياجراي پروژه كارآموزي در شركت ايرانخودرو نيز از ديگر سرفصلهاي ارتباطاينشركتبادانشگاههابهشمارميآيد.هدفازآن،انجام رسالت اجتماعي و الزامات قانوني، ايجاد بستر و زمينه مناسب برايتوسعهارتباطصنعتودانشگاهازطريقحمايتدانشجويان در كارآموزي، استفاده موثر از توانمندي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي سازمان در قالب كارآموزي، توانمند ساختن دانشجويان از طريق حضور موثر در فرآيندها است.

ايرانخودرو به منظور تش//ويق دانشجويان و ايجاد انگيزه براي مش//اركت در طرحهاي دانش//گاهي ايرانخودرو مدارك معتبر همكاري و گواهينامه همكاري اس//اتيد و دانش//جويان صادرميكند. بازديدتيمهايدانشگاهي از ديگر فعاليتهاي ايرانخودرو در ارتباط با دانشگاه، بازديد هياتهاي دانشگاهي از خطوط توليد ايرانخودرو است. در اين رويكرد اعضاي هيات علمي و مسووالن ارتباط صنعت و دانشگاه از سالنهاي توليدي ايرانخودرو ديدن ميكنند. ارتقاي تصوير ذهني دانش//گاهيان از ايرانخودرو، استفاده از نظرات دوجانبه صنعت و دانشگاه در راستاي پيشبرد اهداف ارتباط با دانشگاه، معرفيحوزههايمختلفارتباطصنعتودانشگاهبهاعضايعلمي دانشگاهها و معرفي زمينههاي مختلف ارتباط با مراكز علمي از جمله اهداف اين رويكرد است.

معرفي زمينههاي مختلف براي انجام پروژههاي پژوهشي با تمركزبرحوزههايكليديچونارتقايكيفيت،رضايتمشتري، توسعهمحصوالتجديد،فناوريهايآيندهومديريتهزينههاو همچنين استفاده از نظرات و ديدگاههاي دانشگاهيان به منظور بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه بخش ديگري از اهداف بازديد تيمهاي دانشگاه از ايرانخودرو است.

گروه صنعتي ايرانخودرو استفاده از توان علمي دانشگاهها و مراك//ز علمي را با جديت زيادي پيگيري ميكند. طراحي و توليد محصول مسير سخت و پرپيچ و خمي است كه استفاده از ظرفيتهاي علمي دانشگاهها آن را هموار خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.