اعتبارسنجي صنايع كوچك در وزارت صنعت، معدن و تجارت

Jahan e-Sanat - - News - با صنعت

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك گفت:طرحتاسيسنخستينموسسهتخصصياعتبارسنجي صنايع كوچك كشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسي است.

محمدحس//ين مقيس//ه با اش//اره به ضرورت توجه به اعتبارس//نجي واحده//اي كوچك صنعتي ب//راي پرداخت تسهيالت اظهار كرد: در نظام تعيين اعتبار در همه كشورها صندوق ضمانت، موسسه اعتبارسنجي و بانك به عنوان سه ضلع حمايت از صنايع كوچك فعاليت ميكنند كه در ايران صندوقها و موسس//ات اعتبارس//نجي با هم ادغام شدهاند. جالب اين اس//ت كه در كشوري مانند ژاپن كه شركتها و موسسههاي اعتبارسنجي فعاليت ميكنند اين موسسات با همكاري جوان خالق و تحصيلكرده ايراني به عنوان مشاور اداره ميشود.

وي تاكيد كرد: با همكاري و مشاوره همين جوانان خالق طرح تاسيس نخستين ش//ركت اعتبارسنجي در كشور را تدوين كردهايم و در صورت تصويب اين شركت امسال كار خود را آغاز ميكند.

مديرعامل صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك ادامه داد: پيش//نهاد كردهايم صندوقهاي ضمانت سهامدار اين موسس//ه باشند و گروه مش//اوري كه از ژاپن در اين پروژه همكاري خواهند داش//ت نيز بخشي از سهام موسسه را در اختيار بگيرند. در چنين شرايطي اگر بانك صنايع كوچك نيز تاسيس شود اين موسسه در كنار صندوقهاي ضمانت ميتواند خدمات ارزندهاي به صنايع ارائه كند.

وي بار ديگر بر ضرورت اصالح قانون و اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك و افزوده شدن صنايع متوسط به فهرست اس//تفادهكنندگان از خدمات صندوق تاكيد كرد و گفت: در بخش افزايش سرمايه صندوق نيز بايد اقدامات جدي صورت گيرد تا بتوانيم ظرفيتهاي موجود در صندوق را ارتقا دهيم.

به گزارش شاتا، مقيسه ادامه داد: با توجه به پيشرفتي كه درصدورضمانتنامههاداريمبهمحدوديتهانزديكميشويم. صالح نيست بيشتر از هفت برابر سرمايه ضمانتنامه صادر كني//م. همچنين B2B ها و SMEهايي كه در بس//تر IT فعاليت ميكنند هم در حال ش//كلگيري هس//تند و براي حمايت از اين بخش نيز بايد سازوكارهاي متفاوتي تعريف ش//ود كه صدور تضمين ب//راي اين مجموعهها نيز نيازمند سرمايهاي معادل هزار ميليارد تومان است.

اين مقام مسوول همچنين از ورود صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك به بخش صنعت توريسم در سالجاري خبر داد و افزود: صنعت توريسم عالوه بر اشتغالزايي و ارزآوري مطلوب ميتواند در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز مفيد باشد. همچنين براساس برنامهريزيهاي انجام شده امسال به موضوع صادرات صنايع كوچك نيز وارد خواهيم شد تا بتوانيم به هدفگذاري صادرات دو ميليارد دالري صنايع كوچك در سال 96 دست يابيم.

وي محدوديت جذب نيروي متخصص را مش//كل ديگر صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك دانست و اظهار كرد: همكاراني كه در مجموعه به شكل رسمي، پيماني و حتي قراردادي فعاليت ميكنند، تنها يكسوم پستهاي سازماني را پر كردهاند. دوس//وم پس//تهاي سازماني ما خالي است. يعني نه ني//روي آن را داريم، نه اجازه اس//تخدام داريم. از سوي ديگر كار را به سرعت پيش ميبريم و در اين زمينه براي ما مشكالتي پيشآمده و اميدواريم همزمان با اصالح س//اختار، به ما اجازه داده ش//ود كه براي چند پست خالي نيرو جذب كنيم.

مقيسه ادامه داد: مشكل ديگري نيز وجود دارد. چندي پيش سه صندوق ضمانت به بخشخصوصي واگذار شد. براي صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك نيز يكبار اين اتفاق افتاد و با توجه به توجيهها و استداللهايي كه اتفاق افتاد، اين صندوق از ليست واگذاريها خارج شد و در نتيجه صندوق روند طبيعي فعاليتهاي خود را ادامه داد اما امسال بار ديگر صندوق را در فهرست واگذاريها قرار دادهاند. فلسفه وجودي اين صندوقها حمايت و توسعه است. زماني كه به بخشخصوصي واگذار شود فعاليتهايش محدود و در اجراي كارهايش با مقررات و محدوديتهاي زيادي مواجه ميشود. واگذاري صندوقها به بخش خصوصي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي مغاير است و در صورت واگذاري به بخش خصوصي نميتوانيم برنامهها و ايدههاي جديد خود را عملياتي كنيم. صندوقها بايد به ش//كل دولتي اداره ش//وند تا بتوانند نگاه حمايتي و توسعهاي خود را حفظ كنند.

وي وضعي//ت صناي//ع كش//ور را ب//ا وج//ود برنامهها و حمايتهاي دولت در س//الهاي گذش//ته مطلوب ارزيابي كرد و افزود: آمار توسعه صنعتي در حال رشد است اما بايد اقدامات جديتري در اين بخش انجام شود. اگر بتوانيم در بخش صادرات براي صنايع كوچك به رقم دو ميليارد دالري كه براي امس//ال هدفگذاري شده برسيم خوب است. بايد از روشهاي سنتي فاصله بگيريم در غير اين صورت از رده خارج خواهيم شد. در بخش تامين مالي نيز بايد تالشهاي زيادي انجام شود تا مبتني بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي در مسير حمايت از صنايع گام برداريم.

وي در پايان تاكيد كرد: عالوه بر صنايع كوچك واحدهاي صنفي تولي//دي نيز ميتوانند از خدمات صدور ضمانتنامه صندوق ضمانت س//رمايهگذاري صناي//ع كوچك بهرهمند شوند تا زمينه توسعه و رشد اقتصادي كشور بيش از پيش فراهم شود. مشتري، توسعه محصوالت جديد، فناوريهاي آينده و مديريت هزينههاتعيينواجراييميشود.

هدف از حمايت دانشجويان مرتفع شدن نيازهاي پژوهشي گروهصنعتيايرانخودروازطريقايجادفرصتتحقيقوپژوهش درصنعتبرايدانشجوياندرقالبتعريفپاياننامههايمقاطع كارشناسيارشد و باالتر است.

پذيرشدانشجويانبرايدورهكارآموزي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.