توليدمسدرايرانبه004 هزارتن خواهدرسيد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران گفت: به همت دولت يازدهمكهبرمبنايتفكروتعقلادارهكشوررابرعهدهداشتندوگشايشهاي پس از مذاكرات هستهاي، توليد مس در كشور در مسير هموار خود قرار گرفته و تا دو سال آينده توليد آن به ظرفيت واقعي خود كه 400 هزار تن است، خواهد رسيد.

احمد مرادعليزاده افزود: با طراحي توسعه پايدار و متوازن مسير توسعه در اين ش//ركت بيش از گذشته هموار ميشود و توليد مس به 400 هزار تن خواهد رسيد.وي بيان كرد: بيش از58 درصد تجهيزات و قطعات براي نگهداري معادن مس كش//ور از داخل تامين ميشود كه 10 درصد از اين ميزان از اس//تان كرمان تهيه ميشود.مرادعليزاده اظهار كرد: از هفت هزار ميليارد ريال قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نگهداري معادن و صنايع تنها 22 ميليون يورو معادل يكهزار ميليارد ريال از خارج خريداري شده و بيش از58 درصد اين قطعات و تجهيزات از داخل كشور تامين ميشود. وي ادامه داد: در حال حاضر شركتها در ايران به نوعي از بحران خارج شده و در مدار توسعه قرار گرفتهاند.مرادعليزاده عنوان كرد: شركت مس در سال 92 همزمانبااعمالتحريمهاعليهايرانمعادل9 هزارميلياردريالبدهي به بانكها داشت و آخرين تحريم در حوزه مس هم خريد و فروش مس از ايران و با ايران بود.مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران گفت: با ركود جهاني كه بر قيمت نفت و فلزات مس اثر گذاشته بود، نياز بود همه با تدابير الزم و تفكرات ويژه شرايط كشور را در راستاي توسعه تغيير دهند.وي گفت: در حوزه مس نيز با همت كاركنان و مسووالن، توسعه متوازن از نو طراحي شد و توليد مس در معادن سونگون، ميدوك و سرچشمه در طول سه سال گذشته افزايش يافت و شركت مس در مسير هموار قرار گرفت.مرادعليزاده تصريح كرد: در طول اين سه سال با توسعه واحد تغليظ در معادن سونگون و سرچشمه توليد مس افزايش يافت و از بحران عبور كرديم به طوريكه در سال گذشته با توليد بيش از582هزار تن مس محتوي از معادن كشور بدهيهايبانكيبيشاز0022 ميليارددالرپرداختشد.اوخاطرنشانكرد: با همكاري و انسجام مديريتي دقيق، روي قيمت تمامشده مس كار شد به طوريكهقيمتتمامشدههرتنمسدرسال49 بيشاز0094 دالربوده واينقيمتدرپايانسالگذشتهبه0083 دالركاهشيافت.

مرادعليزادهبيانكرد:شركتمليصنايعمسايراندرسالگذشتهحدود 71 هزارميلياردريالمسفروشداشتهوباصادرات2/1 ميليارددالريجزو پنج شركت برتر بورس ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.