استفادهخودروهايايراني از تايرهاي ساخت داخل

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- مديركل صنايع خ//ودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: تمام محصوالت توليدي شركتهاي الستيكساز توسط شركتهاي خودروساز خريداري ميشود.

اميرحسينقناتيتاكيدكرد:برايتاميننيازخودروهايجديدشركتهاي خودروساز داخلي كه الستيكهاي آنها در كشور توليد نميشود و نيز در جهت تسهيل توليد اينگونه خودروها، مجوزهاي الزم براي واردات الستيك با برندهاي مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر ميشود.

وي رعايت استانداردهاي مربوطه و واردات تنها به ميزان قطعات منفصله (CKD) را از شروط اصلي واردات تاير ذكر كرد.

بهگفتهقناتي،تايرهايوارداتيباشروطباالبايدتاييديههايالزممربوطبه E-MARK و آزمونهاي سهگانه R،W،S 117R-E4و مربوطبهسازمان ملياستانداردراكسبكنند.

ويدرادامهاعالمكرد:وارداتانواعالستيكموردمصرفدرخودروصرفابا رعايتضوابطخاصدريافتنمايندگيشركتخارجيامكانپذيراستوكليه نمايندگيهايواردكنندهتايردارايمجوزثبتنمايندگي،مكلفندتاييديههاي الزم مربوط به موارد ذكرشده و استانداردهاي فوق را كسب كنند.

بهگفتهقناتي،ثبتسفارشمنوطبهارائهتاييديهيادشدهودرنهايتتاييد مراتب از سوي مركز امور اصناف و بازرگانان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.