بازار داغ قاچاق قطعات خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس اتاق اصناف ايران گفت: بازار قاچاق قطعات يدكي خودرو و كنترل نشدن ورود اين كاالها همچنان داغ است.

علي فاضلي با اشاره به اينكه مسووالن ذيربط بايد نظارت بيشتري بر موضوعوارداتقطعاتخودروداشتهباشند،افزود:توليدقطعاتبيكيفيتدر داخل كشور و عرضه آن با نام برندهاي معروف از ديگر معضالت بازار قطعات خودرواست.ويبابياناينكهبازارقاچاققطعاتيدكيخودرووكنترلنشدن ورود اين كاالها همچنان داغ اس//ت، واحدهاي بدون پروانه را محل توليد قطعات تقلبي و بيكيفيت دانست و گفت: با توجه به ارتباط اين قطعات با جان مردم، مصرفكنندگان بايد براي خريد اين قطعات به مراكز داراي پروانه كسب مراجعه كنند.رييس اتاق اصناف ايران حجم كم واردات قطعات يدكي خودرو را ناشي از موفقيت توليدكنندگان داخلي براي تامين اين بازار اعالم كرد و گفت: در مجموعه اين نمايشگاه اتحاديههاي همگن كشوري حضور دارند كه در صورت توجه بيشتر به آنها و رعايت استاندارد و توليد باكيفيت ميتوانندرونقبيشتريبرايتوليدخودايجادكنند.فاضليهمچنينبااشاره به ابالغ دستورالعمل اختصاص وام به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از سويبانكمركزيبهبانكهايعاملادامهداد:01 هزارميلياردتوماندراين طرحبهواحدهايصنعتيكوچكومتوسطتحتپوششاصنافاختصاص مييابد كه در چند روز آينده به طور رسمي اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.