آموزگار: شهرداری بازهم تخلف میکند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- هیتکت ویلیامز شاعر، نمایشنامهنویس، نقاش، مجسمهساز و بازیگر انگلیسی در 75 سالگی درگذشت.

هیتکت ویلیامز ش//اعر و نمایشنامهنویس برجسته انگلیسی که در رش//تههای مختلف فعالیتهای قابل توجهی داشت، در 75 سالگی در آکسفورد از دنیا رفت.

ویلیام//ز ش//اعری رادیکال بود که در آثار مس//تندگونهاش به طیف گس//تردهای از موضوعات میپرداخت. »فیل مقدس«، »ملت نهنگ« و »عاشق دلفین ش//دن« از مجموعه شعرهای او طی چهار دهه فعالیت ادبیاش هستند.

از نمایشنامههای موفق او میتوان به DC»/،«AC »بدنام محلی« و »کشتن کیت« اشاره کرد.

»کشتن کیت« آخرین کار تئاتری ویلیامز بود که درباره زندگی و مرگ کریستوفر مارلو نوشته شد و به روی صحنه رفت.

ویلیامز فرد بااستعدادی بود. او در نقاشی و مجسمهسازی هم تبحر داش//ت. این چهره ادبی- فرهنگی در ح//وزه بازیگری هم فعالیتهایی داشت؛ او سال 1979 نقش »پراسپرو« را در فیلم اقتباسی »طوفان« به کارگردانی درک جارمن ایفا کرد. »اورالندو« که اقتباس//ی است از رمان »ویرجینیا وولف« و »غریزه اصلی «2 از دیگر فیلمهایی هستند که این بازیگر در آنها هنرنمایی کرد.

ویلیامز را یک هنرمند و شاعر انقالبی میدانستند که کارهایش او را در رده شاعرانی چون ویلیام بلیک، جان راسکین، دی.اچ. الرنس و دیوید جونز قرار میداد. او در شعرهایش از مسایلی چون تجارت اسلحه، مصرفگرایی و تبلیغات انتقاد میکرد.

برخی او را با »پرس//ی بیش شلی«- از شاعران بزرگ دوره رمانتیک / مقایس//ه میکردند. یکی از ش//عرهای بلند اخیر ویلیامز هم »ش//لی در آکس//فورد« نام داش//ت که س//ال 2012 منتشر ش//د. هر دو اینها، ش//خصیتهای طغیانگری داشتند و خشم و شور اجتماعی در آثارشان هویدا بود.

»هیتکت ویلیامز« طی س//الهای پایانی عمرش هم از اعتراض و انتقاد به مس//ایل اجتماعی در کارهایش دس//ت نکشید. او عصبانیت خود را ازبرگزیت، بوریس جانسون و دونالد ترامپ در شعرهایش نشان میداد. »بوریس جانسون: هیوالی مو بور برگزیت« و »پورنو آمریکایی« که درباره »دونالد ترامپ« نوشته شده، از کتابهای اخیر او بودند.

مهر- انیمیش//ن کوتاه »ُمدْل َمس//ت« Nazi»ا//ی «Fashion به کارگردانیاحمدخوشنیتدرمیانفینالیستهایششمیندورهجشنواره بینالمللی فیلم کوتاه PREVIEW در اسپانیا قرار گرفت.

این جشنواره در روزهای ششم، سیزدهم، بیستم و بیست و هفتم ژوئیه 2017 در شهر بارسلون برگزار خواهد شد.

»ُمدْل َمس//ت« تنها اثر ایرانی حاضر در این جش//نواره است که در روز بیس//تم ژوئیه به همراه هش//ت اثر دیگر از نقاط مختلف جهان به نمایش درخواهد آمد. در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه ‪37 ،PREVIEW‬ اثر از سراسر جهان پذیرفته شدهاند و طی چهار روز روی پرده می روند.

باغ کتاب تهران س//رانجام پس از س//الها که در مرحله احداث باقی مانده بود، دیروز با حضور علی الریجانی افتتاح شد. در واگذاری این پروژه، بخشخصوصی همچون شرکت دنیای ماهپیشونی نیز با اتکا به یک مزایده به عنوان بخشی از سهامداران این پروژه حضور داشته است اما حال که به افتتاح و آغ//از به کار باغ کتاب رس//یده، نگرانیهایی از تاثیر منفی باغ کتاب به عنوان مکانی با کارکرد نمایشگاه دائمی بر بازار کار کتابفروشیها ایجاد کرده است. محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفتوگو با ایلنا از چرایی این نگرانیها گفته و اینکه باغ کتاب به عنوان یک حق عمومی نباید به گونهای مدیریت شود که تنها منافع عدهای خاص را مدنظر داشته باشد. او میگوید: »منفعت فروش کتاب متعلق به کتابفروش است. وقتی شما این منفعت را از اینها بگیرید و به بهرهبرداران محدودی مثل نشر شهر بدهید موازین قانونی رعایت نشده است. باغ کتاب متعلق به شهرداری است و منابع مالی از عوارضی تامین شده که شهروندان این شهر یعنی من و شما پرداخت کردهایم.«

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پاسخ به این پرسش که این مجموعه میتواند تا حدودی پاسخگوی نیاز نشر کشور به ویترین باشد. پس این موضعگیریها علیه باغ کتاب چه دلیلی دارد، گفت: »در رابطه با باغ کتاب طبیعتا من به عنوان یک شخصیت حقیقی با خود این پدیده که فضایی با انواع و اقسام امکانات فرهنگی و گردشی مثل سالن سینما، آمفیتئاتر ...و در شهر احداث شود و امکان دسترسی شهری خوبی هم برایش مهیا باش//د، مشکلی ندارم ولی بهعنوان کسی که در یک انتخابات از سوی همکاران برای ایفای مسوولیت صیانت از حقوق صنفی انتخاب شدهام، ناگزیرم موضوع باغ کتاب را پیگیری کنم. وگرنه چه آنهایی که آغازگر احداث باغ کتاب بودند، چه کسانی که روند تکمیل این پروژه را دنبال کردند و چه آنهایی که در مرحله آخر به واسطه مزایده به پروژه اضافه ش//دند؛ همه از دوستان بنده هستند. ممکن است در برخی موارد نظرات و نگاههایی متفاوت از یکدیگر داشته باشیم ولی به هیچوجه مساله شخصی با کسی ندارم.«

او ادامه داد:» آنچه برای من در ایفای مسوولیتم به عنوان رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان اهمیت پیدا میکند؛ این است که اتحادیه ما تنها اتحادیه ناشران نیست بلکه اتحادیه کتابفروشان نیز هست که باتوجه به آمار جوازهای صادره تعداد کتابفروش//ان بیشتر از ناشران است. 160 ناشر- کتابفروش، 600 کتابفروش، 433 دفتر نشر، دفتر 12 پخش کتاب و 58 چاپکنندهپوستراعضایاتحادیهراتشکیلمیدهند.بنابراین در مجم//وع 762 واحد صنف//ی توزیع و فروش کتاب تحت پوشش اتحادیه هستند و به هرحال سواالتی درباره سرنوشت خود پس از آغاز به کار باغ کتاب دارند به ویژه که دخل و خرج یک کتابفروشی در شرایط فعلی بازار با هم نمیخواند.«

آموزگار در ادامه گفت: »کتابفروشی تمام هزینههای سربار سایرمشاغل)بنگاهامالک،جواهرفروشی،نمایشگاهماشینو...( را دارد اما درآمدش قطرهای است. درآمد کتابفروشی تنها از52 درصد تخفیفی است که کتابفروش از پخشکننده میگیرد و این رقم سقف سود ناخالص یک کتابفروشی است.«

او ب//ا انتقاد از مدیریت ش//هرداری ته//ران گفت:»به نظر میرس//د باغ کتاب را باید در چندین وجه مورد ارزیابی قرار دهیم. قبول دارم وقتی کالنشهری مثل تهران به وجود میآید طبیعتا باید فکری هم برای نیازهای فرهنگی شهروندان آن شود. بهرهبرداری از باغ کتاب باید به گونهای مدیریت شود که پوشش جمعی و عمومی داشته باشد. به تاریخچه باغ کتاب که توجه کنیم مثل دیگر حوزههای مدیریتی کشور فقدان برنامه را مالحظه میکنیم. وقتی میگویم احداث باغ کتاب بدون توجه به برنامهریزی بلندمدت اتفاق افتاده مثال یعنی اینکه در اختتامیه نمایشگاه 28 آقای قالیباف شهردار تهران وعده داد که نمایشگاه بعدی با031هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در باغ کتاب برگزار میشود ولی وقتی به نمایشگاه 29 رسیدیم ما را به شهرآفتاب بردند.«

او ادامه داد: »کمبود ویترین کتاب توجیهی نیست که با مدیریت غلط، همین تعداد ویترین محدود را هم در معرض خطر قرار دهیم. باید بررسی کنیم با چنین فضای جذابی که دستکم41 تا51هزارمترمربعفضایسرپوشیدهفروشگاهی دارد و در 365 روز سال قرار است کتاب عرضه کند دیگر چه کسی به سراغ کتابفروشیهای سطح شهر تهران میرود.«

آم//وزگار توضیح داد: »آیا اس//تفاده از پ//روژهای مثل باغ کتاب که حقوق عمومی محسوب میشود از طریق مشارکت حداکثری ذینفعان ممکن نبود؟ مساله فقط شرکت دنیای ماه پیشونی و بخش کودک نیست، بخش بزرگسال باغ کتاب هم در اختیار نشر شهر است که وابسته به شهرداری است. اساسا باید دید ش//هرداری براساس کدام موازین قانونی مبادرت به انجام چنین اقداماتی میکند؟!«

او درباره مدیریت اشتباه در سیستم برگزاری نمایشگاهها گفت: »به عقیده من؛ همان مش//کلی که سیستم برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای کتابفروشیها ایجاد ک//رده، باغ کتاب هم ایجاد میکند و کتابفروش//یها حذف میشوند.چونیکارتباطمستقیمبینناشرانوبهرهبردارانبه وجود میآید و کتابفروشیها جایی در این سیستم به اصطالح ویترین کتاب ندارند. وقتی ما در عنوان خود آوردهایم اتحادیه ناشران و کتابفروشان یعنی باید از حقوق صنفی کتابفروشان هم دفاع کنیم؛ کتابفروشیهایی که زیر مشکالت به فعالیت خود ادامه میدهند.«

آموزگار ادامه داد: »ذینفع فروش کتاب در س//طح شهر تهران کتابفروش//ان هستند و وقتی منافع کل کتابفروشان دیده نش//ود یعنی کار اش//کال دارد. منفع//ت فروش کتاب متعلق به کتابفروش است که در این حرفه زحمت کشیده و عمرش را برای آن گذاشته است. وقتی شما این منفعت را از اینها بگیرید و به بهرهبرداران محدودی مثل نشر شهر بدهید موازین قانونی رعایت نشده است. شهرداری این شهر باید به حقوق نهاد فروش کتاب شهر خود احترام بگذارد و خواسته آنها را رعایت کند. نباید با بخشینگری اقتصاد این نهاد را به مخاطره انداخت. همه رنج ما در این حرفه به خاطر نابرابریها و تبعیضهایی است که به نظر میرسد در حوزه کتاب و نشر بیشتر از سایر مشاغل است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.