پرویز تناولی و شیرهای ایران

Jahan e-Sanat - - News -

بهدنبالبرپایینمایشگاهگنجینهموزه در برلین هستیم

معاون هنری وزارت ارشاد،در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در موزه هنرهای معاصر برگزار ش//د، گفت: »از یکی، دو سال قبل روی موضوع برگزاری این نمایشگاه صحبتهایی را آغاز کرده بودیم و خوشبختانه این نمایشگاه در دقیقه 90 به انجام رسید. تالشهای زیادی کردیم تا موزه هنره//ای معاصر مح//ور اتفاقهای مهم بخش تجسمی باشد و در حاشیه این اتفاقها، راهاندازی سینماتک خود یک اتفاق قابل تقدیر است.«

علیمرادخانیگفت:»فعالیتهاییرادرسطح بینالمللی پی گرفتیم و بحث نمایش آثار ایرانی در برلین و رم که امیدوارم در زمان خودش و با هماهنگیهای درس//ت انجام شود، مطرح شد؛ موضوعی که پتانسیلهای گستردهای را در دل خود گنجانده است. در جریان ارسال آثار گنجینه به خارج از ایران، بیشتر معرفی هنرمندان خودمان مطرح است. وقتی آثار هنرمندان ما در کنار آثار هنرمندان بزرگ جهان بهنمایش درآید، اتفاقهای متفاوتیبرایهنرمامیافتد.امیدوارمباسعهصدر هنرمندان، این شرایط مهیا شود. نمایشگاه آقای تناولی نیز اس//تعداد آن را دارد که بهتنهایی در دنیا عرضه شود.«

او ادام//ه داد: »همه این اتفاقها منجر به آن خواهد شد که حوزه تجسمی ما نیز جایگاه ویژهای را در جهان بهدست آورد. در همین روزها میزبان یک گروه بزرگ هنرمندان از ایتالیا هستیم که حدود 200 هنرمند ب//ا همراهی ریچارد موتی ک//ه یکی از بزرگترین رهبران ارکس//تر جهان اس//ت، برای اجرا به ایران سفر میکند. در حوزه تئاتر، یوجینو باربا را به ایران آوردیم و به همین ترتیب میتوانیم هنرمندان تجسمی خود را نیز در تهران و دیگر کشورهای جهان معرفی کنیم تا به این وس//یله، ای//ران جایگاه حقیقی خود را بهدست آورد.«

این نمایشگاه حاصل دغدغه 40 ساله من است

پروی//ز تناولی- مجسمهس//از- نیز در این مراس//م که شامگاه یکشنبه برگزار شد، گفت: »متاسفانه برنامههای موزه پر بود و ما مجبور بودیم این نمایشگاه را در روزهای گرم تابستان برگزار کنیم اما خوشبختانه در دقیقه 90 همه چیز س//ر جای خودش قرار گرف//ت و بهنحو احسن برگزار شد.«

او ادام//ه داد: »این نمایش//گاه حاصل 40 س//ال تالش و دغدغه من است. البته این آثار بهصورت مداوم ش//کل نگرفته اس//ت. اولین شیرهای من که در این نمایشگاه وجود دارد، به 40 سال قبل مربوط است که با قالیچههای عش//ایری شروع میشود که با عشق به عشایر و مجموعههای کوه و کویر دش//تهای ایران ادامه پیدا میکند و در دورهای، شکل کار من تغییر میکند و این انتقال، همهجانبه است و تنها مجسمهسازی را دربرنمیگیرد بلکه همه جوانب کار مرا فرا میگیرد.«

این هنرمند گفت: »از دورهای متوجه شدم که ش//یر، مهمترین نماد ایران است و از قبل از تاری//خ در ایران بهعنوان نمادی بزرگ از آن یاد میش//د و تا امروز نیز شیر، نماد محترمی است. شیر ایرانی متاسفانه طی 50 سال قبل در ایران منقرض شده است و تنها از این نماد ایرانی آثاری باقی مانده اس//ت که ما برای این نمایش//گاه از موزهه//ای مختلفی ای//ن آثار را قرض گرفتیم که بعضی از آنها تاریخی حدود پنجهزار س//ال را دربرمیگیرد. من هم تالش کردم منعکسکننده شیر در زمان خودم باشم و البته قضاوت با شماست.«

این مهمترین نمایشگاه آثار تناولی تا امروز در ایران است

بهزاد حاتم، دبیر این نمایشگاه نیز گفت: »در آستانه تماشای نمایشگاه بسیار مهمی هستیم؛ نمایشگاهی که بزرگترین و مهمترین نمایشگاه آثار آقای تناولی تا امروز در ایران است.

این نمایشگاه در فاصلهای حدود 15 سال بعد از نمایشگاه قبلی او در موزه برگزار میشود اما 15 سال برای هنرمندی خالق و پرکار مانند تناولی، زمان بسیار زیادی است.

در این نمایشگاه خواهید دید که چه تعداد کار جدید از این هنرمند عرضه ش//ده است.« او ادامه داد: »در کتابی برای این نمایشگاه که توس//ط نشر نظر منتشر ش//ده است، مطلبی نوش//تم و از سه هنرمند نام بردم که از جهات مختلف، آقای تناولی شباهتهایی به آنها دارد. از نظ//ر من، کار آقای تناولی ش//باهت زیادی ب//ه کار فردوس//ی، داوینچی و پیکاس//و دارد. تناولی مانند فردوس//ی ب//ه جمعآوری و زنده کردن فرهنگ فراموشش//ده، دورریختهشده و ممنوعش//ده پرداخت//ه و با اس//تفاده از این متریالها آفرینش کرده؛ آفرینش//ی که مثل ش//اهنامه اهمیت دارد و اگر فردوسی هنرمند برجسته هزاره اول ماست، تناولی هنرمند بزرگ هزاره دوم است.«

حاتم درب//اره آثار تناولی گف//ت: »تناولی در حقیقت یک هزارپیش//ه، یک چهلصنعت اس//ت و مجموعه کارهایی که انجام داده، چه طرحهای//ی که ب//رای فرشها کش//یده و چه مجسمههای س//رامیکی، او را از یک هنرمند فراتر برده است و همین ویژگی برای داوینچی نیز وج//ود دارد. داوینچی در طول زندگیاش فقط 13 نقاشی کشید اما بهدلیل بعد فرهنگی و فراهنری که داش//ت به کاراکتر و شخصیت مهمی بدل شد.«

تناولیسمبلیکمکتبوزبانهنری است

دبیر این نمایش//گاه در ادامه بی//ان کرد: »از جهتیتناولیهممثلپیکاسو،سمبلیکمکتب و زبان هنری است. همانگونه که کوبیسم، نامش با پیکاسو گره خورده، سقاخانه نیز نامش همیشه در کنار تناولی است. تناولی همچون پیکاسو در یکچارچوبنمیگنجدوباشیوههاوتکنیکهای مختلف کار میکند و از نظر گستردگی کار نیز شباهت زیادی به پیکاسو دارد.«

حاتم اضافه کرد: »برای چیدمان این نمایشگاه، به آثار کلکسیونها و موزههای دیگر فکر کردیم تا با نمایش این آثار در کنار هم به نوعی بتوانیم روندی فرهنگی را در معرض دید قرار دهیم. برای چیدمان، برنامهای داش//تیم اما تناولی خودش خواستدریافتآنخطفرهنگیوزیباییشناسی را که مد نظرمان هست، به خود مردم واگذار کنیم و حاصلش را در نمایشگاه ببینید.«

در این مراسم هنرمندانی مانند غالمحسین نامی، تاها بهبهانی، حس//ین محجوبی، کامبیز درمبخش، بابک اطمینانی، عباس مشهدیزاده، علی فرامرزی، احمد نادعلیان، کریستف رضاعی، مهرداد صدری، محمدرضا فی//روزهای، رامین صدیقی، پیمان یزدانیان، مازیار یونسی، همایون ارشادی، مدیران گالریها از جمله لیلی گلستان، م//ژگان والیپور، وحید ملک، ش//یرین پرتوی و مجی//د مالنوروزی، مدی//ر کل دفتر هنرهای تجس//می، علیمحم//د زارع سرپرس//ت موزه هنره//ای معاصر تهران، جبرییل نوکنده مدیر موزه ملی ایران، س//فیر و رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران، رایزن فرهنگی آلمان، سفیر مکزیک، سفیر بلغارستان، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه حضور داشتند.

در ادامه این مراس//م، فیلم مس//تند »نقطه و ش//یر« به کارگردانی سروناز علمبیگی درباره زندگ//ی پرویز تناولی به مدت 30 دقیقه پخش شد و سپس نمایشگاه »پرویز تناولی و شیرهای ایران« گشایش یافت.

در این نمایشگاه 147 اثر از آثار پرویز تناولی ارائه ش//ده که ش//امل 51 تابلوی نقاش//ی، 21 تختهفرش، ش//ش مجسمه فلزی، 60 مجسمه سرامیکو9عددانواعجواهراتاست.همچنین 153 اث//ر از مجموعه آثار تناولی ش//امل فرش، قفل، سنگ وزنه، شیر آب، سکه، شیر سنگی و پوسترهای مذهبی در آن بهنمایش درآمده است. درایننمایشگاه،36 اثرازموزههاومجموعههای شخصی به امانت گرفته شده که شامل 27 اثر از موزه ملی ایران، پنج اثر از موزه هنرهای معاصر تهران، 10 اثر از موزه رضا عباسی، سه اثر از موزه نقاشی پشت شیش//ه و 18 اثر از مجموعهداران است. نمایشگاه »پرویز تناولی و شیرهای ایران« تا 7 ش//هریور در موزه هنره//ای معاصر تهران برپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.