8

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-وبسایتمتاکریتیکدرفهرستبهترینفیلمهایاکرانشده در سال 2017 فیلم »فروشنده« را در جایگاه چهارم قرار داد.

فیلم »فروش//نده« که امسال موفق به کسب دو جایزه جشنواره کن و همچنین جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز سینمایی اسکار شد، در فهرس//ت 25 وبسایت معروف »متاکریتیک« که براساس باالترین امتیاز منتقدین سینمایی مرتب شده است با امتیاز 85 از 100 در رتبه چهارم قرار گرفت.

تمامی فیلمهای حاضر در این فهرست از تاریخ اول ژانویه تا 30 ژوئن در سینماهای آمریکا اکران شدهاند و باالترین امتیازها را از سوی منتقدین سینمایی دریافت کردهاند.

»متاکریتیک«، وبسایتی است که فیلمها را بر اساس نظر منتقدان سرشناس جهانی رتبهبندی میکند و به آنها امتیاز میدهد.

در این فهرس//ت مستند »به او مورگان میگفتیم« ساخته کاسپر کالین با امتیاز 90 در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن فیلمهای »رانن//ده کودک« به کارگردانی ادگار رایت و کمدی رمانتیک »بیمار بزرگ« س//اخته مایکل شووالتر با امتیاز مشابه 86 در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

از جمل//ه فیلمهای مطرحی ک//ه در این فهرس//ت پایینتر از فیلم »فروشنده« قرار گرفتهاند میتوان به »فارغالتحصیلی« ساخته کریستین مونجیو، انیمیشن »زندگی من به عنوان یک کدو سبز«، درام فنالندی »ش//ادترین روز در زندگ//ی اولی ماکی« از جوهو کوس//مانن، »خریدار ش//خصی« از اولیور آسایاس، فیلم اکشن »لوگان« به کارگردانی جیمز منگولد، »فریبخورده« س//اخته جدید سوفیا کاپوال، فیلم ابرقهرمانی »زن شگفتانگیز« و فیلم »اوکجا« ساخته بونگ جون- هو از کرهجنوبی اشاره کرد.

فرهادی هماکنون در تدارک س//اخت پروژه جدید و اسپانیولیزبان خودش محصول مشترک فرانسه، اسپانیا و ایتالیاست که فیلمبرداری آن از نیمه آگوس//ت با بازی ریکاردو دارین، پنهلوپه کروز و خاویر باردم در مادرید آغاز خواهد شد.

او فیلمنامه این اثر را به زبان فارس//ی نوش//ته و پ//س از آن به زبان اسپانیولی ترجمه شده است.

کارگردان »جدایی نادر از سیمین« برای تجاریترین فیلم کارنامه کاری خود گروهی از بزرگان سینما را گردهم آورده است که از میان آنها میتوان به آلبرتو ایگلسیاس )آهنگساز(، خوزه لوییس آلکائینه )مدیر فیلمبرداری(، کالرا نوتاری )طراح صحنه( و سونیا گرانده )طراح لباس( اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.