تقدیر پروانهها از مرضیه محبوب

Jahan e-Sanat - - News -

کیمیا صادقی- آیین بزرگداش//ت مرضیه محبوب، عروسکساز و عروسکگردان پسر خاله بعدازظهر یکشنبه در سالن سینما فلسطین اصفهان با اجرای مرضیه برومند و با حضور مهدی جمالینژاد شهردار اصفهان، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره و حسینعلی شهیدی مدیر اجرایی جشنواره و هنرمندانی چون شبنم مقدمی، نادره ترکمانی، فرشته طائرپور ...و برگزار شد.

در این مراسم رضاداد در ارتباط با تغییر روند در برگزاری جشنواره سیام گفت: امسال قرار بر این بود که جشنوارهای کامال کودکانه داشته باشیم، از این رو مراسم افتتاحیهای با عنوان جشن پروانهها برگزار کردیم و در آن هیچ سخنرانی و بزرگداشتیراقرارندادیموبرنامههایبزرگداشتهنرمندانی چون مرضیه محبوب، رس//ول صدرعاملی و زندهیاد علی معلم و عباس کیارستمی را در سه روز متوالی در سینما فلسطین خواهیم داشت.

مرضی//ه محبوب نی//ز در آیین بزرگداش//ت خود از چگونگی ش//کلگیری عروس//کها گفت: م//ن هرگاه عروس//کی را میس//ازم و ب//رای آن چش//م میگذارم احس//اس میکنم آن عروس//ک جان گرفته است و به من نگاه میکند.

محبوبادامهداد:منازسال7531 بهدانشگاههنرهای دراماتیک رفتم و اولین عروسکی که ساختم سر کالس خانم هما ماجدی کار بود و تشویقهای او بود که مرا به ساخت عروسک ترغیب کرد.

عروس//کگردان پس//رخاله از همکاری خ//ود با ایرج طهماس//ب گفت: من اولین کاری که با آقای طهماسب داشتم برنامه واکسیناسیون بود و پس از آن در مجموعه صندوق پست با ایشان همکاری کردم که کاله قرمزی آنجا شکل گرفت و بعد از آن مجموعه دوستان کاله قرمزی را ساختم و با عروس//کگردانی پسرخاله در مجموعه کاله قرمزی حضور داشتم.

در این مراسم شهردار اصفهان از اینکه مرضیه محبوب اهل کاش//ان اس//ت،ابراز خوش//حالی ک//رد و برنامههای بزرگداش//ت را از مهمترین برنامههای سیامین جشنواره فیلم کودک دانست.

در پایان این بزرگداشت هدایایی از طرف شهردار اصفهان و دبیر جشنواره به مرضیه محبوب اهدا شد و در پایان با امضای یادگاری هریک از آنها روی پوستر عکس مرضیه محبوب مراسم تقدیر از مادر عروسکها به اتمام رسید و این تقدیر را میتوان بوسهای به نمایندگی از همه عروسکها بر دستان وی دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.