تخلف سینما آزادی با عدم اکران اکسیدان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- غالمرضا فرجی از ارائه پرونده سینما آزادی به کمیته تخلفات ش//ورای صنفی نمایش خبر داد. غالمرضا فرجی )سخنگوی شورای صنفی نمایش( با اشاره به جلسه دیروز این شورا گفت: سینما آزادی به دلیل اکران نکردن فیلم اکسیدان تخلف کرده است و پرونده این مساله به شورای تخلفات شورا ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: سینما آزادی برای پخش فیلم سینمایی اکسیدان قرارداد داشته است و این سینما برخالف مصوبه، قرارداد منعقد شده را اجرا نکرد اما س//ایر س//ینماها که فیلم اکسیدان را نمایش ندادند، قرارداد نمایش نداشتهاند.

وی درباره س//ایر مصوبات این شورا گفت: در جلسه دیروز قرارداد اکران فیلم بیس//ت و یک روز بعد در پردیس سینمایی کوروش پس از فیلم کارگر س//اده نیازمندیم ثبت شد. همچنین فیلم کارگر ساده نیازمندی//م نیز از روز چهارش//نبه 14 تیرماه در پردیس س//ینمایی کوروش اکران میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.