از ظرفیت بیشتر تا سرعت باالتر

Jahan e-Sanat - - News -

گروهفناوری- یکی از سواالت متداول هنگام ارتقا یا خرید کامپیوتر، اس//تفاده از رم بیشتر یا سریعتر است.

گاه//ی اوقات بهتر اس//ت بهجای اختصاص دادن بودجهای متوسط برای خرید کامپیوتری میانرده و جدید، به فکر ارتقای سیس//تم فعلی خودباشید. بااینکارمیتوانیدباصرفهزینهای بهمراتب کمتر، هم یک کامپیوتر قابل قبول داشته باشید و هم از تولید زبالههای الکترونیکی جدید جلوگیریکنید.

اگر سیس//تم شما دچار کندی سرعت شده است و جوابگوی نیازهایتان نیست، احتمال دارد منشأ این کندی، س//رعت حافظه رم کامپیوتر باش//د. در ای//ن صورت وقت بازنشس//ته کردن رمهای سیستم فرارسیده است. حال این سوال پیش میآید که هن//گام خرید رم جدید، کدام گزین//ه را در اولویت ق//رار دهیم؛ خرید رمهایی با سرعت بیشتر یا تجهیز سیستم به رمهایی با ظرفیت بیشتر؟ پاسخ به این سوال آنطور که به نظر میرسد آسان نیست. چرا به رم نیاز داریم میزان ظرفیت حافظه رم باید بهاندازهای باشد که سیس//تم شما بتواند از پس نیازهای معمول روزمره برآید. بهطور خالصه، رم مانند یک حافظه کوتاهمدت است که پردازنده از آن بهعنوان محلی برای ذخیره و بازخوانی س//ریع دادهها استفاده میکند. اس//تفاده از حافظه رم باعث میش//ود سیستم به درخواستهای شما در همان لحظه پاسخ دهد و کندی در سرعت سیستم احساس نکنید. میزان تاخیر در اجرای دستورات حتی در حد چند ثانیه، باعث خواهد شد احساس کنید رایانه شما قدیمی و کند شده است.

اگر کامپیوت//ر در اجرای برنامه دلخواه تعلل میکند و باعث سردرگمی میشود، احتماال به رم بیشتری نیاز دارد. کندی و تاخیر در اجرای دس//تورات به این معنی است که کامپیوتر شما س//عی در تخلیه وظایف (Tasks) از حافظه رم به حافظه اصلی ) HDD یا SSD (دارد. درست است که حافظه اصلی دارای ظرفیت زیادی است، اما نسبت به رم سرعت بسیار کمتری دارد.

اگر از سیس//تمی قدیمی استفاده میکنید، احتم//اال رمه//ای قدیمی و ضعیف//ی دارید که جوابگوی نیازهای امروزی نیس//تند. حتی اگر از لپتاپ نس//بتا جدیدی اس//تفاده میکنید و دستگاه شخصی شما ارزانقیمت باشد، احتماال ب//از هم دچ//ار کمبود فضای رم خواهید ش//د. لپتاپها و کامپیوترها همیش//ه در ابتدا بسیار س//ریع هس//تند و رفتاری قابل قبول دارند، اما بهمرور زمان سرعت آنها کند میشود. کندی سرعت کامپیوتر پس از چندین سال به معنای استهالک قطعات سختافزاری آن نیست، بلکه این پیشرفت روزافزون نرمافزارهاست که نیاز آنها به فضای رم را افزایش و سرعت کلی سیستم را کاهش میدهد. تفاوتدوقابلیت سیستمهای کامپیوتری برای اجرای مناسب و روان نرمافزاره//ا، به میزانی حداقلی از حافظه رم نی//از دارند. با افزایش این میزان حداقلی رم، سرعت سیستم به طرز محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد. ام//ا تا چه حد میتوان حجم رم را اضافه کرد و همچنان متوجه افزایش س//رعت سیستمشد؟

هنگام افزایش رم، معموال به نقطهای خواهید رس//ید که اضافه کردن رم بیشتر به کامپیوتر، دردی از ش//ما دوا نخواهد کرد. اینجاس//ت که استفاده از رم »سریعتر«، بهمراتب تاثیرگذارتر از رم »حجیمتر« خواهد بود.

هنگام انتخاب رم بر اس//اس سرعت، به دو فاکتور مهم باید توجه داشته باشید؛ نخستین عامل موثر بر س//رعت »فرکانس« است که بر حج//م دادههای خروجی و ورودی به رم تاثیر میگذارد و با مگاهرتز نش//ان داده میش//ود. پس رمی با فرکان//س باالتر، حجم باالتری از اطالع//ات را در بازه زمانی مش//خص منتقل میکند و درنتیجه سریعتر خواهد بود. دومین عامل تاثیرگذار بر سرعت رم، میزان »تاخیر« آن است که به بازه زمانی بین درخواست شما و پاسخ سیس//تم گفته میشود. هرچه میزان تاخیر رم کمتر باشد، سرعت آن باالتر خواهد بود. هنگامی که سیستم شما میزان کافی رم در اختیار دارد، میتوانید با استفاده از رمهایی با فرکانس باالت//ر و تاخیر کمتر، بدون اضافه کردن حج//م بیش//تری از رم، نتیجه بهتری بگیرید. میزان تفاوتی که در س//رعت سیستم حس میکنید به علل مختلفی وابسته است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. امکاناتموردنیاز معموال تنها در صورتی به حجم زیادی از رم احتیاج دارید که بهنوعی با ویرایش حرفهای فیلم و صوت سر و کار داشته باشید. حتی در چنین کاربردهایینیزداشتن8 تا61 گیگابایترمکافی خواهد بود. با استفاده از این میزان رم بهراحتی میتوان چندین نرمافزار حرف//های را بهصورت همزمان اجرا کرد و عالوه بر آن، تا چندین سال از ارتقای رم بینیاز خواهید بود.

اگر گیمر هس//تید، استفاده از 16 گیگابایت رم ممکن است در برخی بازیها به نفعتان تمام شود، اما در حال حاضر اکثر بازیهای جدید را با 8 گیگابایت رم نیز میتوان اجرا کرد. استفاده از 32 گیگابایت رم برای گیمینگ تغییر محسوسی در نحوه اجرای بازی ایجاد نخواهد کرد. بهتر است به جای استفاده از این حجم از رم، از رمهایی با سرعت باالتر استفاده کنید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، موقع خرید رم حتما به این نکته توجه کنید که سرعت رمهای جدید، باید با س//رعت مادربرد فعلیتان سازگار باشد. برای مثال مادربردی با شکافهای 1333مر مگاهرتزی، فرکانس رمهای 2000 مگاهرتزی را به همان 1333 مگاهرتز محدود خواهد کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، اکثر کاربران حتی در صورت استفاده از کامپیوتر برای مقاصدی که به رم زیادی احتیاج دارند )مانند ویرایش فیلم یا بازی(بهندرتبهبیشاز61 گیگابایترمنیازپیدا خواهند کرد. البته مواردی نیز وجود دارند که به استفادهاز23یا46گیگابایترمدرسیستمنیاز پیدا میشود، اما اگر کارتان مدیریت سرور نیست، احتماال با چنین مواردی مواجه نخواهید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.