دوربینهای مداربسته حریم خصوصی را به چالش میکشند

Jahan e-Sanat - - News -

روشارتقا پیش از ه//ر چیز، از نوع و س//رعت رمهای پشتیبانی شده توس//ط مادربورد خود مطمئن ش//وید. سپس در نظر داش//ته باشید که میزان رم استفادهش//ده در سیس//تم، به ن//وع و تعداد شکافهای رم مادربورد بستگی دارد. برای مثال، از آنجایی که رمهای DDR2 به ماژولهای چهار گیگابایتی محدود میشوند و با توجه به استفاده از تنه//ا چهار اس//الت رم در اکثر مادربوردهای میانرده، در چنین سیستمهایی توانایی استفاده ازحداکثر61 گیگابایترم)4 ماژول4 گیگابایتی( خواهید داشت.

اما در صورت استفاده از رمهای DDR3 )که حداکثر ظرفی//ت ماژولهای آنها 8 گیگابایت اس//ت( به هم//راه مادربوردی با 8 اس//الت رم، میتوانی//د ظرفیت رم کامپیوتر خ//ود را تا 64 گیگابایت)بااستفادهاز8 ماژولهشتگیگابایتی( افزایش دهید. البته با توجه به آنچه در باال گفته شد، استفاده از این میزان رم توصیه نمیشود.

همچنی//ن توج//ه داش//ته باش//ید ک//ه در مادربوردهای دوکاناله بهتر است بهجای استفاده از یک ماژول حجیم بهتنهایی، از چندین ماژول کمحجم در کنار یکدیگر اس//تفاده کنید. برای مثال، بهتر است بهجای استفاده از یک ماژول 16 گیگابایتی رم 4RDD،ازدوماژول8گیگابایتی از همان رم در کنار یکدیگر استفاده کنید.

هنگام ارتقای رم لپت//اپ اما موضوع کمی متف//اوت اس//ت. بعضی از لپتاپه//ا از رمهای آنبورد استفاده میکنند که قابل جایگزین کردن نیستند، اما شرکت سازنده معموال یک سوکت اضافه برای افزودن رم توسط کار در نظر میگیرد. تعداد سوکتها و نوع رم قابلنصب تعیین میکند سیستم تا چه مقدار رم را پشتیبانی میکند.

فارس-بیتوجهیبهتنظیماتامنیتینرمافزارهاوسختافزارهایمختلف رایانهایتابهحالبارهاخبرسازشدهوباعثسرقتاطالعاتوبهخطرافتادن امنیت میلیونها کاربر در سراسر جهان شده است. یک سایت اینترنتی به نشانی insecam.org تصاویر زنده دوربینهای مداربسته را از سراسر جهان در معرض دید همگان قرار داده است. دوربینهای یاد شده که عمدتا ساخت شرکتهای‪Defeway، Vivotek، Axis‬ هستند با تنظیمات پیش فرض نصب شدهاند و لذا فاقد کلمه عبور هستند و تصاویر ضبط شده توسط آنها به راحتی قابل مشاهده در سراسر جهان است. سایت یاد شده تصاویر صدها دوربینمداربستهدرایرانرانیزبهنمایشگذاشتهاست.ایندوربینهایفاقد امنیت در تهران و دیگر شهرهای کشور نصب شدهاند و با کلیک روی تصاویر آنها میتوان به جزییات بیشتری در مورد محل نصب هر دوربین، شرکت سازنده آن ...و دست یافت. اگر چه اکثر این دوربینها تنها محیط خالی را نشان میدهند، اما در برخی از آنها چهره افراد یا پالک ماشینها، به وضوح مشخصاستیامیتوانجزییاتاشیایاکاالهایموجودرابهخوبیتشخیص داد. بیتوجهی به نکات امنیتی که منجر به مشاهده تصاویر این دوربینها از طریق اینترنت میشود مختص ایران نیست و در حالی که تعداد دوربینهای قابل دسترس از طریق این سایت در ایران کمتر از صد مورد است این رقم در آمریکا به نزدیک شش هزار دوربین و در مورد ژاپن، ایتالیا و فرانسه به بیش 1100زا دوربینمیرسد.کاربرانمیتوانندتصاویردوربینهایامنیتیرابه تفکیککشور،اماکن،شرکتسازندهدوربین،شهرهایاموقعیتزمانیمشاهده کنند.مدیراناینسایتمیگوینددرصورتارسالآدرسلینکدوربینتوسط مالکانآن،تصاویرمربوطهراپاکمیکنند،امااینکارموجبحذفدسترسی بهاینتصاویردراینترنتنمیشودوتنهاراهحلمشکلاختصاصکلمهعبور بهدوربینهایمداربستهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.