»انسانمحوری« ضرورت مدیریت شهری

Jahan e-Sanat - - News -

محمد خرس/ندي- گفتوگو با زني که اولین معاون فرماندار پایتخت در جمهوري اس//المي است، جذاب و ش//نیدني خواهد بود از آن رو که این فع//ال مدني و منتخب م//ردم تهران براي پنجمین دوره شوراي شهر حرف و س//خنش از قدرت بین و راي فاصله باشد وراي مردم است. زهرا نژادبهرام ریش//ه قدرت را در نیازه//اي مردم و پاس//خگویي به آن ميدان//د و قدرت به س//بک محمدباقر قالیب//اف را که در کوه//ي از آهن و س//یمان خالصه شده است، نميپسندد.

او رواب//ط ق//درت- دانش را مهمتر از قدرت به معن//ي هابزي آن )یعني انس//انها صرفا اش//یاي مادي بسیار پیچیدهاي هس//تند و هم//ه اعمال و کارکردهاي ما را ميتوان با همان اصول مربوط به اعمال و حرکات اجسام مادي توضیح داد( ميداند.

به گفته او »تا کنون اعمال قدرت در شهر تهران با ساخت پل صدر، برج میالد، تونل نیایش ...و به رخ شهروندان کشیده ميشده. حال این اعمال قدرت با چه هزینهاي ص//ورت گرفته بماند برای بعد.«

نژادبهرام معتقد اس//ت که دوران تکامل انباشتي و خطي دانش گذشته است. او ميگوید: چارچوبهاي دانش و ش//یوههاي فهمیدن همیشهاي در حال تغییر و تحول هستند؛ موضوعی که در ش//هر تهران م//ورد غفلت قرار گرفته است.

او میگوید: نگاه در شهر باید نگاهي انسانمحور باشد؛ نگاهي که طي 12 سالگذشتهبهشدتموردغفلتبودهو در نتیجه شهر عمال به نهادي کالبديساختماني تبدیل شده است.

او با انتقاد از ساختوسازهاي بيرویه در منطقه22 ميگوید: »همین منطقه که به جنگلي از آهن تبدیل شده، قرار بود گلوگاه و تنفسگاه شهر تهران باشد، حاال با چه وضعي و در چه شرایطي قرار گرفته و هزینههاي زیستمحیطي و اجتماعي آن را مردم ميپردازند. قرار بود شهرداري یک نهاد اجتماعي باشد ولي در عمل این اتفاق نیفتد.«

در نهاد اجتماعي از مردم ميپرسند آیا با ساخت این پروژه یا آن پروژه موافق هستید. نژادبهرام ميگوید بسیاري از حسهاي نوستالژیکي مردم در شهر تهران با ساختوسازهاي بيرویه از بین رفته است. آیا مردم با تغییرات میدان ولیعصر به اینگونه موافق هستند؛ به طور حتم خیر.

اصال//ت و خاط//رات انق//الب در می//دان انقالب با ساختوس//ازهاي غیراصول//ي رنگ و روي خ//ود را از دست داده است.

مردم تهران با راي دادن به لیست امی//د صداي تغییرات خ//ود را بلند و بلندت//ر به گوش همه رس//اندند. آنها شهري را ميخواهند که توسعه و رشد آن براساس نگاه انسانمحورانه باشد.

این منتخب ش//وراي شهر تهران معتقد اس//ت تبدیل کردن تهران به یک کارگاه بزرگ عمراني کار چندان مهمي نیست. حل کردن چالشهاي ش//هر مهمتر از آن است؛ یکي از این چالشها، مشکل ترافیک شهر تهران اس//ت که هنوز هم حل نشده باقي مانده است.وقتي نگاه به شهر سازهاي باش//د و نیازها به درستي تشخیص داده نش//ود، هرچه خیابان و بزرگراه س//اخته شود باز هم معضل ترافیک حل نشده باقي خواهد ماند.

وي معتق//د اس//ت: بس//یاري از ساختوسازها در ش//هر تهران فاقد پیوست محیطزیس//تي و اجتماعي هس//تند. وقتي چنین رویکردي در مدیریت ش//هري وجود داشته باشد همان ترافیک 40 س//ال گذشته که معضل بوده امروز در ابعاد گستردهتر باز هم معضل است.

سوال اساسي این است که چطور شهرهاي بزرگ مثل توکیو، نیویورك ...و مش//کل ترافی//ک خ//ود را حل کردهاند ولي شهر تهران همچنان با بزرگترین چالش خود یعني ترافیک دست و پنجه نرم ميکند.

اگرپیوستاجتماعيومحیطزیستي براي خیابان دوطبق//هاي صدر وجود داش//ت، هزینهاي که براي ساخت آن صورتگرفتهبهزیرزمینمنتقلميشد و حملونقل عمومي )مترو( گسترش ميیافت، کمک بزرگي به حل معضل ترافیک بود.

نژادبهرام معتقد است که هر سازمان براي رش//د و توسعهاي که مبناي آن انسان باشد نیازمند تحقیق و توسعه است که این مهم با تقویت و گسترش مرکز مطالعات ش//وراي شهر محقق خواهد شد.

توس//عه بای//د در ش//هر ته//ران چندبعدي باشد، ساختن برج، تونل و پل، توس//عهاي خطي و تکبعدي اس//ت که نتیجهاي ب//راي مردم در پي نخواهد داشت چراکه دسترسي امکانات باید به طور مساوي در اختیار ش//هروندان قرار گیرد. متاسفانه در ش//هر تهران به کمیت توسعه توجه ش//ده ولي ب//ه کیفی//ت آن توجهي نشده است.نژادبهرام معتقد است از آنجا که تهران کالنش//هري است که به دیگر کالنشهرها و شهرهاي دیگر کشور الگو ميدهد و همانطور که در هشت شهر دیگر لیست امید به طور کامل راي آوردند، الزم است نه تنها تا سطح توسعه اجتماعي تهران بلکه مفاهیمي چون پساتوسعه هم مورد سنجش قرار گیرد. الگوي توسعهاي و پساتوس//عهاي ش//هر ته//ران باید مبتني بر نیازهاي حیاتي و اجتماعي مشترك انس//انها همچون آزادي، امنیت، براب//ري، عدالت، انس//جام، فقرزدایي، اش//تغال و اوقات فراغت مورد توج//ه و بازنگري قرار گیرد تا خسارت بيتوجهي سالهاي گذشته جبران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.