تامیناعتبارپروژههایفاضالبآستانهاشرفیه

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات در استان گلس//تان، طرحهای حوزه ICT استان با سرمایهگذاری معادل 258 میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: توسعه زیرساختها در استان گلستان چشمگیر بوده و نسبت به ابتدایدولتتدبیروامیدپیشرفتبسیاریداشتهاست.تجهیز72 شهر و شهرستان به نسل سوم و چهارم تلفن همراه، افزایش فیبر نوری به طول9441 کیلومتردراستانومجهزشدنروستاهابهاینترنتروستایی از اقدامات ای است که در استان گلستان در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات انجام ش//ده و بناست تا پایان سال تمامی روستاهای باالی 20 خانوار به اینترنت تجهیز شوند. واعظی در خصوص راهاندازی شبکه ملی اطالعات گفت: این پروژه به جد در حال پیگیری و اجراست و با اولویتترین پروژه در دولت یازدهم به شمار میرفت که فاز اول و دوم آن درسال59 افتتاح شد و فاز سوم آن شهریورماه69 افتتاح خواهد شد. وی از نزدیک شدن به زمان راهاندازی فاز اول دولت الکترونیک خبر داد و گفت: متعهد شدهایم در سالجاری، 130 هزار شغل در حوزه فضای مجازی و کسبوکار الکترونیکی به وجود آوریم.

مدیر امور آبفای آستانه اشرفیه از بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی این شهرستان از روند اجرای پروژه فاضالب آستانه اشرفیه خبر داد. در این بازدید کامبیز اسماعیلی، مدیر امور آبفای آستانه اشرفیه ضمن تشریح روند اجرای پروژه فاضالب این شهرستان اظهار داشت:باتوجهبهمشکالتزیستمحیطیمناطقفاقدشبکهجمعآوریفاضالبنسبت به اجرای این پروژه از محل اعتبارات طرح ایجاد تاسیسات فاضالب اقدام شد.

ویبرآوردهزینهاجرایپروژهرا11 میلیاردریالاعالمکردوگفت:بابهرهبرداریازاین پروژه007 خانوارازشبکهبهداشتیفاضالببرخوردارخواهندشد.سپسرحیمحیدری، فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به لزوم دفع اصولی فاضالب و اهمیت حفظ محیط زیست تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکالت اجتماعیشهرستان،چگونگیتحققبرنامههاواتمامپروژههایدفعبهداشتیفاضالببودکهامیدواریمبابهرهبرداریازاینپروژه،موانع موجود در جمع آوری و دفع فاضالب مرتفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.