پیشرفت 45 درصدی احداث بازار خشکبار اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

نازكکار،مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانگیالنگفت:طبقآماردریافتی از73 دستگاه تردد شمار نصب شده اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن )در 74 محور رفت و برگشت( در سطح راههای استان در ایام عید سعید فطر 1) تا9 تیرماه سالجاری(،11 میلیون 341و هزار 849و تردد ثبت شده که از این میزان،575 هزار 650و دستگاه، ورودی به استان 575و هزار 198و دستگاه، خروجی از استان و نیز01 میلیونو191 هزارویکدستگاه،تردددردیگرمحورهایسطحاستانصورتپذیرفته است.اینمقاممسوولدرادامهافزود:بیشترینترافیکورودیبهاستانطیاینمدت،روز دوشنبه مورخ5 تیرماه به میزان211 هزار 262و دستگاه بوده است. ضمنا روز جمعه مورخ9 تیرماه به میزان98 هزار 107و دستگاه، بیشترین ترافیک خروجی از استان را طی این مدت به خود اختصاص داد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات احداث بازار عمدهفروشان خواربار و خشکبار با اعتبار 1500 میلیارد ریال در دست اجراست.

اصغر کشاورزراد اظهار کرد: با توجه به انتقادات و شکایتهای شهروندان برای سد معبر و ترافیک شهر اصفهان به ویژه در خیابانهای مرکزی شهر از جمله خیابان ولیعصر و جهاد که در مرکز شهر هستند، جلسهای برای ساماندهی خواربارفروشان با اتحادیه صنف عمدهفروشان و خواربار در سازمان میادین برگزار شد. وی ادامه داد: در این راستا تصمیم گرفته شد محلی جدید در شرق اصفهان برای آرامش شهروندان، تسهیل عبور و مرور و کاهش ترافیک احداث شود.

وی با اشاره به اینکه کلید عملیات اجرایی این پروژه در نیمه دوم سال گذشته زده شده، ادامه داد: این پروژه در هفت ردیف و در هر ردیف نیز 15 واحد احداث میشود. کشاورزراد گفت: این پروژه در زمینی حدود 14 هکتار طراحی شده است و 105 انبار برای این مجموعه در نظر گرفته شد که مساحت 550 متری را در بر میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.