تحققاقتصادمقاومتیباتوسعهزیرساختهایصنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با اولین روز هفته صرفهجویی در مصرف آب با مساعدت و همکاری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان و پیگیریهای مدیر امور آب وفاضالب منطقه علیآبادکتول طرح آبرسانی به روستای االزمن شهر علیآباد کتول به بهرهبرداری رسید. مدیر امور آب وفاضالب منطقه علیآباد کتول افزود: طرح آبرسانی به روستای االزمن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل تبصره 3 با حضور فرماندار و مسووالن شهرستان علیآبادکتول افتتاح شد. به گفته وی با بهرهبرداری از این طرحجمعیتیبالغبر0021 نفر)روستایاالزمن(تحتپوششامورآب وفاضالب منطقه علیآباد کتول قرار خواهند گرفت. محمدجعفر مزیدی طول خط انتقال این طرح را یک کیلومتر بیان کرد و افزود: برای آبرسانی به روستای االزمن ایستگاه پمپاژ با ظرفیت پنج لیتر در ثانیه وارد مدار بهرهبرداری شده است.

رییسهیاتمدیرهشرکتشهركهایصنعتیاستانگیالنگفت:خدمترسانیبهفعاالنصنعتی،بایدسرلوحهکارهمکاراندر شرکتشهركهایصنعتیقرارگیرد.مدیرعاملشرکتشهركهایصنعتیاستانگیالنافزود:مهمترینالزاماتتحققاقتصادمقاومتی، فراهمشدنزیرساختهایالزمبرایاستقرارواحدهایتولیدیوصنعتیاست.احمدعلیشهیدیباذکراینکهبخشعمدهایازاهداف تحققاقتصادمقاومتیمربوطبهبخشتولیدوصنعتوشهركهایصنعتیاست،افزود:قطعاتقویتشهركهایصنعتیمنجربهافزایش تولید و اشتغال خواهد شد اما بدون سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی و روبنایی نمیتوان انتظار گسترش اشتغال و تولید را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.