مشکالتایرالینهایایرانیدرفرودگاهنجف حلمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری از مذاکرات مثبت فیمابین سازمان، شرکتهای هواپیماییایرانیومسووالنفرودگاهنجفپیرامونرفعمشکالتبهوجودآمده اخیرخبرداد.بهگزارشسازمانهواپیماییکشوری،مرتضیدهقانگفت:در دوروزگذشتهجلساتیبینسازمانهواپیماییکشوری،انجمنشرکتهای هواپیمایی،نمایندگانشرکتهایهواپیماییایرانیومدیرعاملفرودگاهنجف و هیات همراه در تهران برگزار شد که در جریان این جلسات موضوعات مورد نظرطرفینبهدقتموردبررسیقرارگرفت.

وی افزود: در این جلسات که در فضایی صمیمانه برگزار شد، تصمیماتی مبنی بر ضرورت ارتقای کیفیت ارائه خدمات در فرودگاه نجف، کاهش هزینه پروازهای ایرانی در فرودگاه و به تبع آن کاهش هزینههای سفر هوایی زائران ایرانی عتبات عالیات مطرح شد که با رویکردی مثبت مورد توجه مدیریت فرودگاهنجفقرارگرفت.معاونهوانوردیواموربینالمللسازمانهواپیمایی کشوریتصریحکرد:همچنینمقررشدجهتپیادهسازیتصمیماتمثبت اتخاذ شده، جلسات تخصصی با حضور کارشناسان طرفین در اسرع وقت در نجف اشرف برگزار شود.دهقان افزود: رویکرد سازمان هواپیمایی کشوری در تامین نظر خطوط هوایی داخلی و همچنین زائران ایرانی به صورت جامع به تمامی فرودگاههای کشور عراق است، به همین منظور فرودگاه نجف اشرف به لحاظ سهولت سفر به اماکن زیارتی به مراتب در اولویت بوده و بخشی از انتظارات ابراز شده علیرغم اینکه به سایر ارگانهای دولتی کشور عراق ارتباط مییابد اما آثار مثبت آن میتواند در تامین انتظارات شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصداق یابد. وی در پایان یادآور شد: با توجه به رویکرد مثبت و تعاملی مسووالنفرودگاهنجفوقولمساعدبهمنظوررفعمشکالتموجود،همچنین تعلقخاطرزائرانایرانیبرایزیارتعتباتعالیات،سازمانهواپیماییکشوری بر تداوم پروازها به فرودگاه مذکور تاکید دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.