CNG

Jahan e-Sanat - - News -

امین رواقی، رییس واحد امور جایگاههای CNG از برگزاری آموزش 71 اپراتور در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته با همکاری سازمان فنی و حرفهای معادل 3408 نفر ساعت آموزش اپراتوری برای کارکنان مجاری عرضه گاز طبیعی برگزار شده است. وی افزود: به منظور ارتقای کیفیت خدمترسانی بعد از عقد قرارداد آموزشی با سازمان فنی و حرفهای 275 نفر از استان کرمان و 19 نفر از مناطق همجوار موفق به شرکت در دورههای عمومی اپراتوری جایگاههای CNG شدهاند که این تعداد در مجموع معادل 13200 نفر ساعت آموزش دیدهاند و استمرار برگزاری این دورهها در دستور کار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.