یکسوم ارزش بورس برای 10 شرکت

Jahan e-Sanat - - News -

اداره آم//ار و اطالع//ات ش//رکت بورس در گزارشی بزرگترین و کوچکترین شرکتهای بورس//ی را معرفی کرد. بر اساس آخرین آمار معاونت بازار شرکت بورس، ارزش بازار بورس تهران در پایان اردیبهشتماه سالجاری 3201 هزار میلیارد ریال اعالم ش//ده است که از این رقم نزدیک به هزار میلیارد ریال متعلق به 10 شرکت بزرگ بورسی است. به این ترتیب 10 ش//رکت بزرگ بورس//ی ارزش بازاری بیش از 998 میلیارد ریال دارند. صنایع پتروش//یمی خلیج فارس با ارزش بازاری به رقم 231 هزار و 600 میلیارد ریال بیش//ترین ارزش بازار را دارد و بزرگترین ش//رکت بورسی است. این ش//رکت آخرین پیشبینی س//ود را برای هر س//هم 822 ری//ال اعالم کرده اس//ت. از نقاط ضعف این ش//رکت بزرگ بورسی پایین بودن سهام ش//ناوری آزاد شرکت است. »فارس« با 50 میلیارد برگه سهم فقط 0/8 درصد سهام ش//ناور آزاد دارد. ارتباطات سیار ایران با نماد »همراه« دومین ش//رکت بزرگ بورسی است. ارزش بازار این شرکت تا پایان اردیبهشتماه س//الجاری بیش از 131هزار و 700 میلیارد ریال بوده است. دومین شرکت بزرگ دومین ش//رکت ب//زرگ بورس//ی رکوددار بیش//ترین پیشبینی س//ود نیز است، به این ترتیب که این نماد آخرین پیشبینی سود را به ازای هر سهم 7565 ریال اعالم کرده است که از همه شرکتها حاضر بورسی بیشتر است. »همراه« با نسبت قیمت به درآمد 4/3 مرتبه در بازار فعال اس//ت. درصد شناوری این سهم نیز 3/6 درصد است. مخابرات ایران با نماد »اخابر« س//ومین سهم بزرگ بورسی است. ارزش بازار این نماد 116 هزار و 520 میلیارد ریال است. مخابرات ایران آخرین پیشبینی سود خود را برای هر سهم 469 ریال اعالم کرده است. این شرکت با نسبت قیمت به درآمد 4/14 مرتبه در بورس تهران فعال است. همچنین »اخابر« با وجود 60 میلیارد برگه سهم، شناور آزاد 2/7 مرتبه را داراست. چهارمین شرکت بزرگ شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نماد »فوالد« و ارزش ب//ازار 103 هزار و 275 میلیارد ریال چهارمین شرکت بزرگ حاضر در بورس تهران است. این شرکت با P/E معادل 5/4 مرتبه در بازار فعال اس//ت. همچنین آخرین پیشبینی سود این شرکت 253 ریال است. فوالد مبارکه 22/6 درصد سهام شناور آزاد را در بازار دارد. عنوان پنجمین شرکت بزرگ بورسی متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است. »فملی« با ارزش بازاری 92 هزار و 100 میلیارد ریالی در گروه شرکتهای بزرگ بورس قرار دارد. ملی مس آخرین پیشبینی هر سهم را 205 ریال اعالم کرده است و با نسبت قیمت به درآمد 8/9 در بازار فعال اس//ت. »فملی« 24 درصد سهام شناور آزاد دارد. پتروشیمی جم با نماد »جم« دیگر شرکت بزرگ بورسی است که ارزش بازار 90 ه//زار و 720 میلیارد ریالی دارد و آخرین پیشبینی سود این شرکت 1570 ریال است. نم//اد تاپیکو نیز در گروه ش//رکتهای بزرگ بورس است. شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین با ارزش بازار 81 هزار و 128 میلیارد ریالی و پیشبینی س//ود 290 ریالی هفتمین سهم بزرگ بورس است. P/E این نماد بزرگ بورسی 6/4 مرتبه است. سرمایهگذاری غدی//ر با ارزش بازار 78 ه//زار و 336 میلیارد ریالی دیگر شرکت بزرگ حاضر در بورس تهران اس//ت که آخرین پیشبینی سود خود را برای هر س//هم 172 ریال اعالم کرده است.خدمات انفورماتیک نیز با ارزش بازاری 73 هزار و 83 میلیارد ریالی دیگر شرکت بزرگ بورسی است که برای هر سهم 2293 ریال سود پیشبینی کرده است. »رانفور« با نسبت قیمت به درآمد 11/3 در بورس تهران فعال است. دهمینشرکتبزرگ دهمین ش//رکت ب//زرگ ب//ورس مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران اس//ت. مپنا بر اساس آخرین گزارش بورس تهران ارزش بازار 72 هزار و 610 میلیارد ریالی دارد. این ش//رکت آخرین پیشبینی سود را 527 ریال اعالم کرده و با P/E معادل 13/7 مرتبه در بورس تهران فعال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.