پیشنهاد هیاتمدیره »وبانک« برای تقسیم سود

Jahan e-Sanat - - News -

جزییاتدادوستدها افزون بر این نگاهی به آمار رفتوآمدهای بورس در ماه گذشته نشان میدهد در خردادماه امسال 124 نمادمعامالتیدربورسبازگش//اییو901 7 نماد متوقف ش//ده که این آمار در مدت مشابه س//ال 95 به ترتیب 127 و 121 نماد بوده است. همچنین در این م//دت تعداد 112 نماد در بازار اولبورسبازو61 نماددراینبازاربستهبودهکه تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدتبهترتیب761 و92 نمادبودهاست.برپایه این گزارش، در سومین ماه بهار امسال پنج هزار و 106 میلیاردو068 میلیونریالافزایشسرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که سه هزار 851و میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 255 میلیاردو068 میلیونریالازطریقحقتقدمبوده است. همچنین ارزش کل بازار سرمایه در سومین ماه امسال023هزار و831میلیارد تومان، سرمایه 324 ش//رکت931 ه//زارمیلیاردتومان،س//ود پیشبینی شده 39 هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار 6/98 مرتبه، س//ود)زیان( تحقق یافته 2/8 هزار میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درص//د آن به ترتیب 2/1 هزار میلیارد تومان و 73/17 درصد بوده اس//ت. از سوی دیگر نگاهی به وضعیت دادوس//تدهای بورس در ماه گذشته حکایت از این دارد که در این مدت حقیقیها 12 هزارو177 میلیاردریال)3/64 درصد(وحقوقیها 14 هزار و 783 میلیارد ریال)7/35 درصد( سهم و حقتقدم در بورس خریداری کردهاند و در مقابل حقیقیها41 هزارو695 میلیاردریال)35 درصد( وحقوقیها21 هزارو859 میلیاردریال)74درصد( سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند.

ش//رکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی با انتشار اطالعیهای خبر از پیشنهاد هیاتمدیره برای تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند5931 داد.پیشنهادهیاتمدیرهشرکتسرمایهگذاریگروهتوسعه ملی به این ش//رح اس//ت: تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 معادل 50 درصد سود خالص به انضمام 20 درصد اندوخته سرمایهای ایجادشده در سال و معادل 324 ریال به ازای هر سهم است. براساس این گزارش در حال حاضر آثار مالی اطالعات منتشرشده فوق مشخص نیست و به محض روشن شدن این آثار، موضوع در اسرعوقت اطالعرسانی خواهد شد. یادآوری میشود »وبانک« با سرمایه 16 هزار و 250 میلیارد ریال، س//ود خالص در دوره یادشده را مبلغ 9 هزار و 467 میلیارد و 31 میلیون ریال و س//ود به ازای هر س//هم را 583 ریال اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.