تکذیب حمالت سایبری داعش به وبسایتهای بورسی

Jahan e-Sanat - - News -

پیرو اخبار منتش//ر شده در خصوص هک شدن برخی از سایتهای مرتبط با ش//رکتهای کارگزاری و صندوقهای سرمایهگذاری، مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه به بررسی دقیق ابعاد این موضوع پرداخت. به گزارش سنا، احمد سحرخیز، رییس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه، ضمن تکذیب حمله سایبری به سامانههای معامالتی بورس و سیستمهای بااهمیت بازار سرمایه، بیان داشت: این حمالت صرفا روی درگاههای اطالعرس//انی برخ//ی از صندوقهای سرمایهگذاری و کارگزاریها که دارای ساختار نرمافزاری مشابه و آسیبپذیری مشترک بودهاند، صورت گرفته است. وی در این خصوص افزود: این حمله از نوع تغییر ظاهر و محتوای سایت (Defacement) بوده و صرفا در حد قرار دادن یک تصویر و یک متن کوتاه از جانب هکر بوده است که در لحظات اولیه پس از وقوع، اثر حمله دفع شد. سحرخیز ادامه داد: همه وبسایتهاییکهموردحملهقرارگرفتهاند،ازسیستممدیریت محتوای DotNetNuke استفاده میکردند و به دلیل وجود ضعف امنیتی در این سیستم، امکان نفوذ به آنها فراهم شده است. علت این حمالت که عمدتا ضعف در پیکربندی بوده، شناس//ایی و نکات فنی مورد نظر جهت پیشگیری از وقوع مجدد اینگونه حمالت به متولیان سامانههای مذکور اعالم شده است. وی در این خصوص بیان داشت: البته اینگونه نکات دفاع سایبری، به تفصیل و در قالب الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایهقبالنیزبهمتولیانسامانههایمذکوراطالعرسانیشده بود که متاسفانه به دلیل غفلت برخی از شرکتها در اجرای آنها، با چنین تهدیداتی روبهرو شدهاند. سایر جزییات فنی این حمله س//ایبری که توسط گروهی به نام ‪Team System‬ Dz صورت گرفته، در دست بررسی است. سحرخیز در ادامه تاکید کرد: این حمالت هیچگونه ارتباطی با زیرساختهای اصلی بازار سرمایه و سیستمهای معامالتی بورس نداشته و جای هیچگونه نگرانی نیست. رییس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار س//رمایه همچنی//ن تصریح کرد: این حمالت روی بسیاری از وبسایتها در کشورهای مختلف انجام شده و هدف حمله صرفا ایران نبوده اس//ت. وی یادآور شد؛ مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه ضمن سیاستگذاری و تدوین الزامات امنیت اطالعات و ابالغ آن به شرکتهای بازار سرمایه، همواره در راستای ارتقای امنیت اطالعات این حوزه در تالش است. با اقدامات انجام شده توسط این مرکز، بسیاری از تهدیدات و حمالت سایبری در سطح بازار سرمایه شناسایی و برطرف شدهاند. سحرخیز در پایان از رسانهها خواست تا از انتش//ار اخبار خالف واقع در این خصوص جلوگیری کرده و صرفا به اخباری که از طریق مبادی رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر میشود، توجه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.