شمارش معکوس واریز سود سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

آنطور که مسووالن سازمان خصوصیسازی میگویند اولین مرحله واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 1395 قبل از اتمام تابس//تان س//الجاری به حس//اب مش//موالن واریز خواهد ش//د. به گزارش ایس//نا، چندی پیش سازمان خصوصیس//ازی از مش//موالن س//هام عدالت خواست تا با ورود به سامانه سهام عدالت شماره شبا حساب بانکی خود را اعالم کرده تا هنگام واریز س//ود، مبالغ به حس//اب بانکی مشموالن واریز شود.سابقا برای واریز یارانهها سرپرستهای خانوار شماره حسابی را اعالم میکردند و یارانهها به حساب سرپرس//ت خانوار پرداخت میش//د، اما در مورد سود سهام عدالت این طور نیس//ت و قرار بر این ش//د که هر مشمول سهام عدالت شماره شبای مختص به خود را داشته باشد تا س//ود این سهام به حساب شخص مشمول واریز شود.طبق آمارهای سازمان خصوصیسازی مجموعه تعداد مشموالن که تاکنون به سامانه سهام عدالت رجوع کرده و صورت حساب دریافت کردهاند، بیش از 35 میلیون نفر است و از این تعداد نزدیک به 28 میلیون نفر شماره شبای خود را ثبت کردهاند. اینطور که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده بیش از 97 درصد از شمارههای شبا اعالم شده بدون اشکال بوده البته مشموالن میتوانند 15 روز بعد از وارد کردن شماره شبای خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند و از تایید یا عدم تایید شماره شبای خود آگاهی یابند. در اعالم شماره شباها توسط مش//موالن احتمال دارد دو اش//کال پیش آید؛ اول اینکه برخی از شماره شباها متعلق به خود مشموالن نبوده و دوم اینکه برخی از شماره شباهای اعالم شده مسدود بوده است. سازمان خصوصیسازی به این دو دسته از مشموالن پیامکی ارس//ال و طی آن پیامک اعالم میکند که ش//ماره ش//بای درست را در سامانه وارد کنند. در آخرین بررسیها سازمان خصوصیسازی اعالم کرده است که مرحله اول واریز سود سهام عدالت به حساب مشموالن قبل از اتمام تابستان س//الجاری شروع میش//ود. الزم به ذکر است که عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر مشمول س//هام عدالت برای سال 1395 در سال 1396 مشخص میشود و این سود به حساب خزانه واریز نمیشود و از آنجا که متعلق به خود مشموالن است، به حساب شخصی آنها واریز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.