کاهش 2 واحدی آیفکس

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- دادوستدنزدیکبه413 میلیونورقهبهادار ب//ه ارزش حدود 804 میلیارد ریال در 35 هزار و 269 نوبت مبادالتی، نتیجه نقلوانتقالهای فرابورس ایران در میانه این هفته معامالتی بود.روز گذشته 142 میلیون و 850 میلیون سهمبهارزشبیشاز273 میلیاردریالدربازارهایاولودوم دستبهدستشدکه54 درصدازحجموارزشمعامالتیکل دادوستدهای فرابورس در روز جاری را شامل میشود. بیشترین حج//م و ارزش مبادالتی بازارهای اول و دوم به نماد »ذوب« با نقلوانتقال بیش از 41 میلیون سهم به ارزش افزون بر 29 میلیارد ریال اختصاص داشت در حالی که این نماد در صدر پربازدیدترین نمادهای روز گذشته نیز قرار گرفت.در تابلوهای الف، ب و ج بازار پایه نیز تغییر مالکیت 166 میلیون و 880 هزار سهم به ارزش افزون بر 182 میلیارد ریال صورت گرفت و در بازار اوراق با درآمد ثابت بیش از 200 هزار سهم به ارزش بالغ بر 194 میلیارد ریال میان سهامداران جابهجا شد. اسناد خزانه اس//المی مرحله یازدهم همانند روز پیش صدرنشین این بازار از نظر حجم و ارزش معامالتی ش//د.در میانه هفته جاری ش//اهد توقف پنج نماد و در مقابل بازگشایی دو نماد فرابورسی بودیم. به این ترتیب نمادهای »تفیرو«، »ثعتما«، »تکنار«، »فس//لیر« و »س//دبیر« در جریان ب//ازار متوقف و نمادهای »صایند« و »خدیزل« بازگشایی شدند.نماد »شراز« با بیش از یک واحد و نماد »شاوان« و »زاگرس« با کمتر از یک واحد اثر منفی، بیشترین تاثیر را در کاهش دو واحدی آیفکسرقمزدندتاایننماگردرسطح798 واحدیمبادالت روز گذشته را خاتمه بخشد.رصد جداول بیشترین کاهش و افزایش قیمتی در میان نمادهای فرابورس//ی نشان میدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.