شفافسازی تازه »مداران«

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت دادهپردازی ایران خبر از عدم تغییر پیشبینی سود این شرکت در پی برنده شدن شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران در مناقصه داد. متن نامهمدیرعاملشرکتدادهپردازیایرانبهشرحزیراست:جلسهکمیسیون معامالت شرکت پخش فرآوردههای نفتی در خصوص مناقصه پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت در تاریخ 11 تیرماه جاری برگزار شد و شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران )شرکت فرعی( به دلیل ارائه بهترین پیشنهاد قیمت در انتظار ابالغ رس//می از طرف شرکت پخش فرآوردههای نفتی به عنوان برنده مناقصه ش//ناخته شده است. براساس این گزارش، مبلغ قرارداد حدود 150 میلیارد ریال برآورد میش//ود که در صورت ابالغ به موقع آن از مردادماه سال 1396 شروع میشود و به مدت 12 ماه ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه بخشی از درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات س//ال 1396 در زمان پیشبینی فاقد قرارداد قطعی بوده است لذا این قرارداد تاثیری بر پیشبینی سود هر سهم اعالمشده برای سال 1396 نخواهد داشت. بدیهی است هرگونه رویدادی که اطالعات ارسالی به سازمان بورس و اوراق بهادار را متاثر کند، به نحو مقتضی و به موقع جهت شفافسازی و انعکاس به بازار سرمایه اعالم خواهد شد. براساس این گزارش، اطالعات منتشر شده فوق بر دوره گزارشگری جاری )سال مالی منتهی به 29 اسفند (96 آثار مالی نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.