عملکرد6 ماهه»وتوصا«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه59 از بابت331 میلیارد 895و میلیون ریال سود خالص معادل 70 ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت. شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران صورتهای مالی شش ماهه نخست سال مالی 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 900 میلیارد ریال معادل 167 میلیارد و 329 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد عملیاتی این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 125 میلیارد و 769 میلیون ریال محاس//به شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص برابر 133 میلیارد و 895 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 70 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 502 میلیارد و 625 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.