300 ریال سود برای گلگهر در سال 95

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقرهای

که نمادهای »دبالک«، »غدیس« و »سدبیر« بیشترین افت قیمت را تجربه کردهاند. در سمت مقابل نمادهای »پخش«، »حسیر« و »شتوکا« تا سقف 4/8 درصدی بیشترین افزایش قیمت را به همراه داشتند. روز گذشته خریدوفروش نزدیک به 25 هزار ورقه تسهیالت مسکن میان خریداران و فروشندگان این اوراق صورت گرفت که ارزش//ی بالغ بر 18 میلیارد ریال را رقم زد. همچنین تسههای خردادماه69 با بیشترین قیمت یعنی 783 هزار ریال و اوراق تسهیالت مسکن49 با کمترین قیمت معادل 726 هزار ریال دستبهدست شدند.

معدنی و صنعتی گلگهر در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 59، مبلغ 9 هزار و هفت میلیارد و 420 میلیون ریال س//ود خالص کس//ب کرد و بر این اساس مبلغ 300 ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت.

ش//رکت معدنی و صنعتی گلگهر صورتهای مالی یک ساله منتهی به 30 اسفندماه 95 را حسابرسینشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته با سرمایه 30 هزار میلیارد ری//ال مبلغ 30 هزار و 536 میلی//ارد و 455 میلیون ریال درآمد عملیاتی داش//ت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کس//ر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 12 هزار و 417 میلیارد و 465 میلیون ریال رسید.

از س//ود ناخالص این ش//رکت نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کس//ر و درآمدهای عملیاتی اضافه ش//د و سود عملیاتی ب//ه مبلغ 10 هزار و 143 میلیارد و 591 میلیون ریال محاس//به ش//د. از س//ود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص برابر 9 هزار و 7 میلیارد و 420 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 300 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز س//ود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ هشت هزار و 617 میلیارد و 516 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.