مجلس در انتظار دولت برای ارائه الیحه بورسی

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس گفت: الیحه دولت درب//اره موضوع واگذاری س//هام عدالت ب//ه مجلس میآید. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: بحث تعیین تکلیف س//هام عدالت و موضوع واگذاری آن به م//ردم را با جدیت پیگیری میکنی//م و در این خصوص در کمیسیون تصمیمگیری میکنیم. وی درباره اقدام دولت در تعیینتکلیفسهامعدالتافزود:قراراستدولتبرایمشخص شدن موضوع واگذاری سهام عدالت و همچنین تعیینتکلیف وضعیت دارندگان سهام عدالت الیحهای را به مجلس ارائه دهد. رییسکمیسیوناقتصادیمجلسدربارهعلتبررسیوضعیت سهام عدالت در کمیسیون متبوعش، گفت: با توجه به اینکه بیشاز04 میلیوننفرازمردمدارایسهامعدالتبودهونگران وضعیت آن هستند، لذا هیاترییسه کمیسیون اقتصادی برای بر طرف شدن برخی از نگرانیها موضوع واگذاری سهام عدالت را پیگیری میکند. پورابراهیمی تصریح کرد: موضوع واگذاری س//هام، تصمیم دولت در ارتباط با توزیع سود سهام عدالت، بررسی مالکیت آن و همچنین بحث هیاتمدیره شرکتهای سهام عدالت از جمله محورهایی هستند که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.