نوسان در معامالت آتی سکه

Jahan e-Sanat - - News - حاشیه

ارزش معامالت آتی س//که روز گذشته به 584 میلیارد ریال رسید. به گزارش بورس کاال، حجم معامالت آتی سکه روز شنبه در بورس کاال به چهار هزار و 584 قرارداد رسید. این در ش//رایطی اس//ت که روز شنبه در بازار نقدی، انواع س//که در بازار آزاد با افزایش اندک همراه شد، اما در بازار سکه آتی، قیمتها، اندکی کاهش یافت. سکه تمام طرح جدید ب//ا افزایش، یک میلیون و 219 هزار تومان معامله ش//د، همچنین نیمسکه هم با رشد به 651 هزار تومان و ربع سکه به 381 هزار تومان رسید. در بازار جهانی، اونس وضعیت باثباتی را پش//ت سرگذاش//ته و 1242 دالر و02 سنت داد و ستد شد. هر گرم طالی 18 عیار هم با افزایش حدود 500 تومانی نس//بت به روز ش//نبه به بیش از 116 هزارتومان رسید. به این ترتیب در معامالت سکه آتی در روز ش//نبه، هر پنج سررسید س//که در بورس کاال روندی منفی داش//تند، به طوری که قرارداد س//که آتی سررسید تیرماه س//ال 96 با 0/1 درص//د افت با رقم یک میلیون و 224 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی سررسید شهریورماه کاهش 0/09 درصدی را تجربه کرد و با رقم یک میلیون و 250 هزار تومان داد و ستد شد. در همین حال قرارداد آتی س//که سررسید آبانماه نیز با رقم یک میلیون و 282 هزار تومان خریداری شد که نسبت به روز شنبه 0/09 درصد کاهش داشت. از سوی دیگر قرارداد سکه آتی تحویل دیماه نیز با 0/07 درصد کاهش با رقم ی//ک میلیون و 314 هزارتوم//ان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی تحویل اسفندماه نیز نسبت به روز شنبه با افت 0/04 درصدی مواجه و با رقم یک میلیون و 347 هزار تومان خریداری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.