مقابل»یقهسفیدها«میایستیم

واكنش ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به »قاچاق سازمانيافته«؛

Jahan e-Sanat - - News -

با اينكه طبق آمارهاي ارائه شده ستاد مبارزه بللا قاچاق كاال به نظر ميرسللد حجم قاچاق، كاهش قابل توجهي داشته است اما همچنان اين معضل گريبانگير واحدهاي توليدي كشللور است و حتي برخي مسللووالن آمارهاي ارائهشده در مورد كاهش قاچاق در كشور را غيرواقعي ميدانند در همين راستا به بهانه دوازدهم تيرماهسالروزتاسيسستادمبارزهباقاچاق كاال و ارز، مسللووالن اين سللتاد به ارائه آمارهاي جديدي از قاچاق پرداختند. بر همين اساس رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاالوارزاعامكرد:درسال2931 باروي كار آمدن دولت يازدهم و اصاح قوانين شاهدتحوالتيچشمگيردرزمينهمبارزه با قاچاق كاال بوديم؛ بهگونهاي كه حجم كشفيات13 درصدافزايشوحجمكاالي قاچاق05 درصدكاهشيافت.

حبيباهلل حقيقي بيان كرد: پس از تشللكيل ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درسال3831 وفرازوفرودهايمديريتي تاسال2931 هموارهحجمساالنهقاچاق رو به افزايش بود و بهجاي كاهش، سير صعودي داشت؛ تا اينكه در سال 1392 با تصويللب قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مجلللس و اباغ آن توسللط رييسجمهور موانع و كاستيهاي قانون پيشينبرطرفشدوزمينههرگونهبهانهاي از بين رفت.

وي دربللاره برنامه جامع پنجسللاله مبللارزه با قاچاق كاال كه با لحاظ همه شللرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتللي و بللا اولويللت پيشللگيري تدوين شللد، گفت: 07درصد برنامه به اصاح فرآيندهللا و رويههاي تجاري و شفافسازي و تسهيل تجارت فرامرزي و 30 درصد بلله اقدامهاي مقابلهاي و فيزيكي اختصاص دارد.

رييس سللتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعللام كرد: اكنون از پيشبيني اوليه جلوتريموتوانستيمبراينخستينبارپس ازانقابدرسال3931 روندافزايشحجم قاچاق كاال را متوقف كنيم.

وي ادامه داد: توانستهايم حجم قاچاق كاال را 50 درصد كاهش دهيم، يعني از 25 ميليارد دالر در سللال 1392 به 12 ميليللارد و 600 ميليون دالر در سللال 1395 برسانيم.همچنينرقميكدرصد كشفياتدرسال2931 به23 درصددر سال 1395 رسيد كه نشاندهنده رشد 32 درصدي است.

بهگفتهوي،درسال2931 ازمجموع 25 ميليارد قاچاق، حدود هفت ميليارد دالر فقط قاچاق بود كه با برنامهريزي در زمينه اصاح سامانههاي هوشمند تسللهيم و توزيللع فرآوردههاي نفتي يارانهاي اعم از سامانه كارت هوشمند سوختناوگانحملونقلديزلي،سامانه فروش الكترونيكي سللوخت )تجارت آسان( و ايجاد سامانه نظارت متمركز سيسللتمي بر انبارهاي شللركت ملي پخش و مجاري عرضه )پمپبنزينها( اين ميزان كاهش يافت.

اعالمس/همقاچ/اقدرمبادي ورودي كشور

همچنين سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق در نشست خبري گفت: بيش از هفتميلياردتومانازحجمكاهشقاچاق مربوطبهقاچاقخروجياستكهعمدتابه سوختمربوطميشود؛البتهتقاضايكاال براي كاالها را هم مشخص كرده و عرضه هم روشن ميشود كه شكاف اين موضوع قاچاقمحاسبهميشود.

قاسم خورشيدي اظهار كرد: بيش از 2/5 ميليارد دالر پوشاك در سال گذشته قاچاق شللده كه پس از آن كفش، برنج، چاي،طاولوازمخانگيكاالهاييهستند كه بيشترين قاچاق را دارند.

ويتصريحكرد:قاچاقلوازمخانگينيز 658 ميليون دالر بوده و پس از آن تلفن همراه با 625 ميليون دالر قرار ميگيرد كه بيش از دو هزار ميليارد تومان ارزش دارد؛اگرچهقاچاقپوشاك01 هزارميليارد تومان است.

به گفته خورشيدي، حجم برآوردي قاچاق6/21 ميليارددالراستكهحاصل معافيتهايي اسللت كه قانون مشخص كرده ولي درسللت عمل نميشود. اين در حالي اسللت كه سللال قبل از طريق كولبري بدون كوچكترين نظارتي 3/6 ميليارد دالر بود.

ويافزود:سالقبلدربخشمسافري 3/8 ميليارد دالر قاچاق وارد كشور شده است؛حجمشكافعرضهوتقاضاي71 كاالي منتخب 12/6 ميليارد دالر است كه بر اين اساس حجم قاچاق ورودي بر اساس برآوردها 12/1 ميليارد دالر است. ايندرحالياستكهحجمقاچاقدرسال 95 نسبت به سال 94 حدود 15 درصد كاهشيافتهاست.

وي اظهار كرد: كشفيات سال گذشته نسبتبهسال29 رشدقابلماحظهاي داشتهبهاينمعناكهسالگذشته00641 ميلياردتومانكشفقاچاقداشتيم.البته بايد توجه داشللت كه وصولي جرائم نيز در سللال 95 حللدود 25 درصد رشللد داشته است.

خورشلليدي درخصللوص قاچللاق سازمانيافته گفت : كشفيات پروندههاي باالي005 ميليونتومانازسوينيروي انتظامللي98 درصللدوپروندههايبين 100 تللا 500 ميليون تومان 65 درصد رشد داشته است.

وي افزود: وزارت اطاعات نيز با قاچاق سللازمان يافته مبارزه كللرده كه ميزان كشفياتآندرسال59 معادل01 هزار 370و ميلياردتومانودرقالب99 پرونده بوده است.

سخنگوي سللتاد مبارزه با كاال و ارز درخصللوص اقدامات پيشللگيرانه براي كنترلقاچاقبيانكرد:درموردتهلنجيها پيشنهادداديمسقفمعافيتملوانيدرهر مرتبه افزايش پيدا كند تا ظرفيت اجراي قانون بيشتر شود و در مورد كولبري نيز توسعه صنايع تبديلي، ايجاد اشتغالهاي مولد و تقويت بخش كشاورزي در اليحه پيشللنهادي به وزارت كشللور داده شده است.

وي افللزود: بللراي اقدامات تعجيلي پيشنهادشدهبازارچههايمرزيكهدرآن دستگاههاي ناظر وجود دارد تجميع شده وسقفمعافيتمرزنشينانافزايشيافتهو تعاونيهادراستانهايمرزنشينيتوانمند شده و صادراتمحور شوند.

قاچاقچي يقهس/فيد ب/ا ديگر قاچاقچيانتفاوتيندارد

خورشيدي همچنين در ادامه گفت: تلقياينكهقاچاقيكهيكدستگاهياارگان خاص آن را انجام داده باشد سازمانيافته است، نادرست بوده و معني واقعي قاچاق سللازمانيافته به نوعي از قاچاق اطاق ميشود كه به شكل برنامهريزي شده دو ياسهنفربيشتروباتعددوتكرارانجامشود اما نميتوان ادعا كرد كه هيچ قاچاقي در كشور با تباني كاركنان مستقر در مرزها انجامنميشود.

وياظهاركرد:سالگذشتهنيزتعدادي از كاركنان دسللتگاههاي مستقر در مرز توسط متوليان مبارزه با قاچاق كاال و ارز مانند وزارت اطاعات و نيروي انتظامي دستگيرشدهاندودراينزمينهباصراحت اعللام ميكنيم كه به هيچ يقه سللفيد قاچاقچيرحمنميكنيموباكسيدراين مورد تعارف نداريم و دستگاههاي مذكور مانند وزارت اطاعات و نيروي انتظامي حق و اجازه آن را ندارند كه در اين زمينه مماشاتكنندوبرايدولتوستادمبارزهبا قاچاقكاالوارزقاچاقچييقهسفيدباديگر قاچاقچيانهيچتفاوتيندارد.

به گزارش ايسنا، سخنگوي مركزي سللتاد مبارزه با قاچللاق كاال و ارز با بيان اينكهتاكنونگزارشيازدستگاههايمتولي مبنيبراينكهپشتيكباندقاچاقيايك قاچاق سازمانيافته فرد، نهاد يا شخص يقهسفيدي وجود دارد به ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ارسال نشده است، اضافه كرد:اگردستگاههايمتوليمبارزهباقاچاق كاال و ارز مانند وزارت اطاعات و نيروي انتظامي با اين نوع قاچاق مماشات كنند مقصرخودشانهستندچراكههيچكس در دولت يا ارگانهاي مرتبط با آن مانع برخوردبايقهسفيدهايقاچاقچينيست، اما يكي از مصاديق واقعي سازمانيافته كولبري است چراكه برخي از قاچاقچيان با برنامهريزي تعدادي از كولبران را اجير ميكنندوپشتمعابرومرزهاكولهبارياز قاچاق را روي دوش آنها مياندازند.

وجه س/لبي مبارزه ب/ا قاچاق معجزهنميكند

خورشلليدي در پاسللخ به سللوالي درخصوصنقشحمايتازتوليددركاهش قاچاق گفت: مبللارزه با قاچاق يك وجه سلبي دارد كه از آن نبايد انتظار معجزه داشتوفقطبرايحلمشكاتاقتصادي فرصتساز است و مساله اصلي در قاچاق ريشههاينوعااقتصادياست.

ويتصريحكرد:تازمانيكهيكاقتصاد پيچيده، گران، يارانهاي و برخوردار از رانت دولتي داشللته باشيم، قاچاق كاال صرفه اقتصادي دارد.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اقدامات براي كنترل قاچاق از جمله الكترونيكي شللدن فرآيندهاي تجللارت، گفت: اقدامات مبارزاتي هزينه قاچاق را براي قاچاقچيان سه تا پنج برابر افزايش داده است.

وي بيان كرد: تقويت توليد داخلي، اصللاح توليدات كشللاورزي، توجه به كاالهايللي كه در توليد مزيت نسللبي دارند و ساماندهي بخشهاي مختلف توليللدي در شللهركهاي صنعتي در برنامه پنج ساله وزارت صنعت قرار دارد كه ميتواند در كاهش و كنترل قاچاق موثر واقع شود.

خورشيدي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص طرح رجيسللتري موبايل و نقللش آن در كاهش قاچللاق بيان كرد: اجللراي اين طرح امكان ارائه خدمات به موبايلهاي قاچاق را نميدهد اما موجب حل معضل قاچاق آن نخواهد شللد و در اين خصوص سازمانهاي اصاح توليد داخلي و سللاماندهي واردات تلفنهمراه الزامي است.

اعتمادي به آمار كاهش قاچاق نداريم

اين آمار در حالي بيان ميشود كه به عقيده عضو كميسلليون برنامه و بودجه مجلس، اعتمادي به آمار رييس سللتاد مبارزه با قاچاق كاال درباره كاهش قاچاق از52 بلله5/21 ميليللارددالرنيسللت. حسينعلي حاجيدليگاني با بيان اينكه اعتمادي به آمار رييس سللتاد مبارزه با قاچاقكاالدربارهكاهشقاچاقاز52 به 12/5 ميليارددالرنداريم،گفت:متاسفانه مسووالنفقطسخنرانيميكنند.

وي با اشللاره بلله موضوع تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنين حضور معاون اقتصادي وزير اطاعات در مجلس به منظور بررسي وضعيت قاچاق در كشللور و سللواالت و ابهامات اين موضوع، اظهار داشللت: بحث عمده قاچاق به اين باز ميگردد كه »عمل« در كار نيسللت. نمايندگان در مجلللس كمي سللخنراني و گاهي اوقات تذكر ميدهند و همين كار را نيز مسووالن دولت انجام ميدهند.

عضو كميسلليون برناملله و بودجه مجلس با بيان اينكه سللال گذشللته بلله سللتاد قاچللاق كاال و ارز در رابطه بللا وضعيت قاچللاق »نمللره «6 دادم، بنابراين اين ستاد نمره قبولي دريافت نكرده است، گفت: شاهد سيل گسترده قاچاق به صورت سازمانيافته و منسجم در كشللور هستيم، البته نه آنكه كاري صورت نگرفته، بلكه درخور نياز كشور نبوده اسللت، بنابراين امسال نيز نمره شش اين ستاد هفت خواهد بود.

به گفتلله عضو كميسلليون برنامه و بودجه مجلس تيمللي كه در هيات رسيدگي به تحقيق و تفحص از ستاد مبللارزه با قاچاق كاال و ارز حضور دارد، كافي است به مبادي ورودي و خروجي كشور سري بزنند تا اوضاع دستشان بيايد و از وضعيت قاچاق مطلع و متوجه شوند كه چه خبر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.