فروشندگان بايد اجناس معيوب را پس بگيرند

سازما ن حمایت تاکید کرد؛

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

با توجه به اينكه فرهنگ مشتريمداري چندان در ايران رعايت نميشود و در بسياري موارد حقوق مصرفكنندگان زير پا گذاشته ميشود، مدير كل دفتر نظارت بر تشكلها و هماهنگي امور استانهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكننللدگان تاكيد كرد: بايللد در امر رعايت حقوق مصرفكننللدگان، پس گرفتن كاالهللاي معيوب و ناقص بخشللي از حقوق مصرفكنندگان اعام شللود و در قانون حمايللت از حقوق مصرفكنندگان بر آن تاكيد شللده كه الزم اسللت در ادبيللات مشللتريمداري ايللران اين قانون نهادينه شود.

مجيد ارغندهپور با اشللاره به اباغيه سللازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان درباره لزوم پس گرفتن كاالي معيوب گفت: طي اباغيه اين سازمان در سالهاي 1394 و 1395 به شركتهاي توليدي به ويژه بنگاههاي اقتصللادي برتر در امللر رعايت حقللوق مصرفكنندگان، پس گرفتللن كاالهاي معيوب و ناقص بخشللي از حقوق مصرفكننللدگان اعللام و در قانللون حمايللت از حقوق مصرفكنندگان بر آن تاكيد شللده و الزم است در ادبيات مشللتريمداري ايللران اين قانللون نهادينه شللده و كليه واحدهللاي توليدي و توزيعي و خدماتي كه ارائه محصول به مصرفكننللده را انجام ميدهند، در اين خصوص وارد عمل شوند.

وي بيللان جمله »جنس فروخته شللده پللس گرفته نميشللود«، در توليدات و كاالهاي عرضه شللده به مردم را فاقد وجاهت قانوني دانسللت و ادامه داد: استفاده از اين شعار كه از مصاديق منكر است و اين به نوعي بياحترامي به مشللتري به عنوان فرد ذينفع اسللتفادهكننده از كاال و خدمات تلقي ميشود.

مديركل دفتللر نظارت بر تشللكلها و هماهنگي امور استانهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: در يك اقدام توسللط كليه بنگاههاي توليدي و اقتصادي انتظار احترام به مشتري و تاش براي نهادينه كردن شعار جنس فروخته شده پس گرفته ميشود، مورد تاكيد اسللت. اين موضوع به عنوان شعار محوري سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در برنامه كاري لحاظ شده و از كليه رسانهها و جرايد كشور خواسته شده به نهادينه كردن اين مفهوم در سطح جامعه كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.